L.p. Funkcja Kod Zmiana w ruchu Zakres nastaw Nastawa fabryczna
Funkcje podstawowe
1 Zadawanie częstotliwości A01 Nie

Sposób zadawania częstotliwości:

00 ---- Potencjometr falownika (na obudowie czołowej)

01 ---- Zaciski listwy sterującej

02 ---- Pulpit cyfrowy falownika

01
2 Zadawanie rozkazu ruchu A02 Nie

Sposób zadawania rozkazu ruchu:

01---- Zaciski listwy sterującej

02 ---- Pulpit cyfrowy falownika

01
3 Częstotliwość bazowa A03 Nie Od do częstotliwości maksymalnej z dokładnością 1Hz. 50Hz
4 Częstotliwość maksymalna A04 Nie Od częstotliwości bazowej do 360Hz z dokładnością 1Hz 50Hz
Funkcje nastaw wejść analogowych
5 Ustawienie częstotliwości początkowej A11 Nie

Od 0 do 360Hz z dokładnością 0.1Hz.

Ustawia poziom częstotliwości zadawanej z zewnątrz odpowiadającej 0V lub 4mA.

0Hz
6 Ustawienie częstotliwości końcowej A12 Nie

Od 0 do 360Hz z dokładnością 0.1Hz.

Ustawia poziom częstotliwości zadawanej z zewnątrz odpowiadającej 10V lub 20mA.

0Hz
7 Ustalenie poziomu sygnału nalogowego odpowiadającego częstotliwości początkowej A13 Nie

Od 0 od 100% z dokładnością 1%.

Ustala poziom sygnału analogowego dla częstotliwości początkowej. Ustawiana w procentach wartości maksymalnej (10V lub 20mA).

0%
8 Ustalenie poziomu sygnału nalogowego odpowiadającego częstotliwości końcowej A14 Nie

Od 0 od 100% z dokładnością 1%.

Ustala poziom sygnału analogowego dla częstotliwości końcowej. Ustawiana w procentach wartości maksymalnej (10V lub 20mA).

100%
9 Ustalenie sposobu startu falownika A15 Nie

Ustala wartość częstotliwości startu falownika.

 00 ---- Start od częstotliwości zadeklarowanej w funkcji A11

01 ---- Start od 0Hz

01
10 Filtr sygnału zadawania częstotliwości A16 Nie Od 1 do 8 8
Wielopoziomowa nastawa częstotliwości
11 Wielopoziomowa nastawa częstotliwości A20 do A35 Tak

Od 0.5do 360Hz z dokładnością 0.1Hz

Te parametry ustalają poziomy prędkości wielostopniowej.

Wszystkie na 0
12 Częstotliwość pracy chwilowej A38 Tak

0.5 ~ 9.99Hz z dokładnością 0.01Hz

Praca chwilowa "jogging" uruchamiana za pomocą rozkazu z zacisków sterujących.

1.0Hz
13 Zatrzymanie pracy chwilowej A39 Nie

Reakcja na zdjęcie rozkazu pracy chwilowej:

00 - Wolny wybieg silnika

01 - Hamowanie falownikowe

02 - Hamowanie dynamiczne

00

 

Lp. Funkcja Parametr Zmiana w ruchu Zakres nastaw Początkowa
Kształtowanie charakterystyki U/f
14 Wybór metody podbijania momentu A41 Nie

Ręczne lub automatyczne podbijanie momentu

00 - Ręczne podbijanie momentu

01 - Automatyczne podbijanie momentu

00
15

Wartość ręcznego podbicia momentu

(Uwaga 1)

A42 Tak Podbija moment wyjściowy. Moment silnika może być regulowany poprzez  zwiększanie napięcia wyjściowego, gdy moment rozruchowy nie jest wystarczający 11
16 Częstotliwość, przy której jest podbijany moment A43 Tak Ustawia punkt A powyżej  standardowej charakterystyki momentu dla częstotliwości od 0% do 50% częstotliwości znamionowej. 10%
17 Nastawa wzorca charakterystyki U/f A44 Nie

00 - stały moment obrotowy

01 - zredukowany moment obrotowy

00
18 Ustawia wartość napięcia wyjściowego A45 Tak Ustawia poziom napięcia wyjściowego  100
Uwaga 1: W przypadku uruchamiania falownika bez podłączonego silnika nastawa TA421 musi być mnieisza od 43. W przeciwnym razie istnieje ryzyko uszkodzenia falownika.

 

Lp. Funkcja Parametr Zmiana w ruchu Zakres nastaw Początkowa
Hamowanie dynamiczne
19 Wybór hamowania dynamicznego A51 Nie

Parametr ten decyduje czy hamowanie dynamiczne jest dostępne:

00 - hamowanie dynamiczne nie dostępne

01 - hamowanie dynamiczne dostępne

00
20 Częstotliwość hamowania dynamicznego A52 Nie 0.1 do 10Hz (z dokładnością 0.1Hz) - parametr ten określa, przy jakiej częstotliwości zaczyna działać hamowanie dynamiczne. 0,5
21 Czas oczekiwania do rozpoczęcia hamowania A53 Nie 0.1 do 5 sekund (z dokładnością 0.1Hz) - Parametr ten określa czas pomiędzy zdjęciem rozkazu ruchu a rozpoczęciem hamowania. W tym czasie silnik jest puszczony wybiegiem. 0,0
22 Siła hamowania A54 Nie Ustawia siłę hamowania (zakres 0 do 100% momentu znamionowego z dokładnością 1%) 0
23 Czas hamowania A55 Nie Ustawia czas hamowania dynamicznego - zakres 0.1s do 60s z dokładnością 0.1s 0,0
Dodatkowe funkcje sterowania częstotliwością wyjściową
24 Górna granica regulacji częstotliwości A61 Nie Ustawia graniczną zewnętrznej regulacji częstotliwości - zakres 0.5Hz do 360Hz z dokładnością 0.1Hz. Jeżeli ustawione jest 0Hz to funkcja jest nieaktywna. 0
25 Dolna granica regulacji częstotliwości A62 Nie 0,0Hz
26 Przeskok częstotliwości zabronionej

A63

A65

A67

Nie Pozwala na ominięcie częstotliwości rezonansowych silnika (max. 3 pkt.). Zakres nastaw od 0 do 360Hz. Jeśli ustawione jest zero to funkcja jest nieaktywna. 0,0Hz
27 Szerokość pasma zabronionego

A64

A66

A68

Nie Określa szerokość pomijanego pasma częstotliwości, Parametr można dobrać z zakresu od 0 do 10Hz. 0,5Hz

 

Lp. Funkcja Parametr Zmiana w ruchu Zakres nastaw Początkowa
Regulator PID
28 Tryb pracy regulatora PID A71 Nie

Ten parametr określa czy wykorzystywany jest wewnętrzny regulator PID.

00 - Regulator PID nie jest wykorzystywany

01 - Regulator PID jest wykorzystany

0
29 KP - współczynnik wzmocnienia A72 Tak Zakres regulacji od 0,2 do5- nastawianie wzmocnienia części proporcjonalnej regulatora PID 1,0
30 TI - czas zdwojenia A73 Tak Zakres regulacji od 0,0 do 150 sekund - nastawianie czasu zdwojenia regulatora PID 1,0
31 TD - czas wyprzedzenia A74 Tak Zakres regulacji od 0 do 100 sekund - nastawianie czasu wyprzedzenia regulatora PID 0,0
32 Poziom źródła sygnału sterującego A75 Nie Zakres od 0,01 do 99,99 - parametr ten wykorzystywany jest do dopasowania poziomów sygnału zadanego i sygnału sprzężenia zwrotnego 1
33 Źródło sygnału sprzężenia zwrotnego A76 Nie

Wybrane zostaje źródło, z którego pobierany jest sygnał sprzężenia zwrotnego

00 - zacisk OI sygnał prądowy

01 - zacisk O - sygnał napięciowy

00 (Uwaga 2)
Funkcje AVR
34 Nastawa funkcji AVR A81 Nie

Nastawa funkcji AVR

00 - włączona funkcja AVR

01 - wyłączona funkcja AVR

02 - funkcje AVR nie działa w trakcie hamowania

Parametr ten pozwala na ustawienie wartości napięcia zwrotnego, które pojawia się na zaciskach wyjściowych falownika podczas pracy prądnicowej.

02
35 Nastawa poziomu napięcia AVR A82 Nie

200/220/230/240 dla falowników 200V

380/400/415/440/460 dla falowników 400V

Należy wybrać jedną z tych wartości stosownie do wymaganego efektu hamowania (wyższe napięcie poprawia skuteczność hamowania).

230/230 400/460
Drugi zestaw czasów przyspieszania i opóźniania
36 Drugi czas przyspieszania A92 Tak

Zakres 0,1 do 999,9s z dokładnością 0,1s lub 1000 do 3000 s z dokładnością 1s.

Drugi czas przyspieszania (zwalniania) jest uaktywniany za pomocą wejścia 2CH lub przy zadanej częstotliwości.

15,0
37 Drugi czas zwalniania A93 Tak 15,0
38 Sposób przełączania czasów przyspieszania i zwalniania A94 Nie

00 - Przełączane za pomocą wejścia 2CH

01 - Przełączane przy określonej częstotliwości wyjściowej.

00
39 Częstotliwość przy której następuje zmiana czasu przyspieszania A95 Nie Zakres nastaw od 0 do 360Hz z dokładnością 0,1Hz. Po osiągnięciu tej częstotliwości podczas przyspieszania nastąpi przełączenie między pierwszym a drugim czasem przyspieszania (Uwaga 3) 0,0
40 Częstotliwość przy której następuje zmiana czasu zwalniania A96 Nie Zakres nastaw od 0 do 360Hz z dokładnością 0,1Hz. Po osiągnięciu tej częstotliwości podczas zwalniania to nastąpi przełączenie między a drugim czasem zwalniania (Uwaga 3) 0,0
41 Charakterystyka przyspieszania A97 Nie

Ustawia charakterystykę, według której odbywa się przyspieszanie

00 - charakterystyka liniowa

01 - charakterystyka po krzywej S

0
42 Charakterystyka zwalniania A98 Nie

Uwaga 1: Aby zapewnić trwałą i stabilną pracę silnika to maksymalna częstotliwość wyjściowa falownika nie może przewyższać maksymalnej częstotliwości pracy silnika
Uwaga 2: Schemat blokowy regulatora PID


Uwaga 3: Jeżeli czas przyspieszania i zwalniania jest ustawiony na małe wartości (mniejsze niż 1 sekunda) to moment przełączenia czasów przyspieszania i zwalniania będzie opóźniony względem ustawionej wartości.


WebSystem  tel. 048 383.01.44   | falowniki Hitachi | wortal z falownikami -> www.falowniki.pl | forum-> www.falowniki.info