Lp. Funkcja Parametr Zmiana w ruchu Zakres nastaw Początkowa
Opcje automatycznego przywracania rozkazu ruchu
1 Automatyczne przywracanie rozkazu ruchu (Uwaga 1) b01 Nie

Określa zachowanie falownika po przywróceniu rozkazu ruchu:

00 - Wyłączenie zasilania spowoduje zablokowanie falownika

01 - Start od 0Hz po przywróceniu rozkazu ruchu

02 - lotny start w chwili przywrócenia rozkazu ruchu

03 - lotny start po którym nastąpi wyhamowanie silnika oraz zablokowanie falownika

Nastawa dotyczy wyłączeń awaryjnych związanych z przeciążeniem prądowym oraz zbyt wysokim lub zbyt niskim napięciem zasilania.

0,0
2 Dopuszczalny czas zaniku napięcia zasilania b02 Nie Ustawia dopuszczalny czas zaniku napięcia, który nie będzie powodował zablokowania falownika. Zakres nastaw 0,3 do 25 sekund (z dokładnością 0,1s). 1,0
3 Oczekiwanie na ponowny start falownika b03 Nie

Zakres nastaw 0,3 do 100s.

Ustawia czas pomiędzy przywróceniem napięcia zasilania a ponownym startem falownika.

1,0
Zabezpieczenie termiczne
4 Poziom zadziałania zabezpieczenia termicznego b12 Nie

Ustawia poziom zadziałania wewnętrznego zabezpieczenia termicznego w zakresie 50% do 150% prądu znamionowego falownika.

Wartość ustawiana w [A]

(Uwaga 2)
5 Charakterystyka zabezpieczenia termicznego b13 Nie

00 - charakterystyka o momencie zredukowanym

01 - charakterystyka o stałym momencie.

01

 

Lp. Funkcja Parametr Zmiana w ruchu Zakres nastaw Początkowa
Zabezpieczenie przeciążeniowe
7 Zabezpieczenie przeciążeniowe b21 Nie

Określa zakres działania zabezpieczenia przeciążeniowego:

00 - zabezpieczenie wyłączone

01 - aktywne dla przyspieszania i stałej prędkości

02 - aktywne dla stałej prędkości

Podczas hamowania zabezpieczenia przeciążeniowe są nieaktywne.

01
8 Poziom zadziałania zabezpieczenia termicznego b22 Nie

Ustawia poziom zadziałania zabezpieczenia przeciążeniowego w zakresie od 50% do 150% prądu znamionowego (In) falownika.

Ustawiana wartość - prąd (A).

Dokładność nastaw - 1% prądu znamionowego.

1,25* In(Uwaga 2)
9 Stopień hamowania w przypadku przeciążenia b23 Nie

Określa, w jakim stopniu zostanie zmniejszona częstotliwość wyjściowa falownika w przypadku wystąpienia przeciążenia.

Zakres nastaw 0,1 do 30 z dokładnością 0,1.

1
Pozostałe zabezpieczenia
10 Zabezpieczenie nastaw b31 Nie

Zabezpieczenie nastaw falownika które powoduje że nie można zmieniać wartości żadnego z parametrów falownika.

00 - Podanie sygnału zacisk [SFT] powoduje zablokowanie wszystkich nastaw falownika.

01 - sygnału na [SFT] powoduje zablokowanie wszystkich nastaw falownika z wyjątkiem sygnału zadającego częstotliwość.

02 - Zablokowane są wszystkie nastawy falownika

03 - Zablokowane są wszystkie nastawy falownika z wyjątkiem sygnału zadającego częstotliwość.

 

Uwaga 1: W przypadku, gdy [b01] jest ustawione na [00] to, gdy falownik jest resetowany po długiej przerwie zasilania z załączonym rozkazem ruchu to natychmiast po pojawieniu się sygnału RESET nastąpi rozruch silnika.

Uwaga 2: Wartości początkowe zabezpieczenia termicznego [b12] falowników 005N, 011N, 030N są takie same jak falowników 007N, 015N i 040N. Upewnij się, że ustawiłeś ten parametr odpowiednio dla każdego silnika.

 

Lp. Funkcja Parametr Zmiana w ruchu Zakres nastaw Początkowa
Pozostałe funkcje
13 Kalibracja miernika analogowego b81 Tak

Kalibracja miernika analogowego polega na takim dobraniu wartości parametru, aby wskazówka miernika wskazywała maksymalną wartość maksymalnej wartości monitorowanego parametru

Zakres nastaw: od 0 do 255 z dokładnością 1

80
14 Częstotliwość rozruchu b82 Nie

Zakres nastaw:  9,9 Hz z dokładnością 0,1Hz.

Ustawia częstotliwość, od której rozpoczyna się sterowanie silnika przez falownik.

0,5
15 Częstotliwość impulsowania (Uwaga 1) b83 Nie

Częstotliwość przełączania tranzystorów mocy. Zakres nastaw: 0,5 do 16 kHz z dokładnością 0,1 kHz.

Jeżeli częstotliwość impulsowania przekracza 12 kHz znamionowy prąd wyjściowy falownika zostaje zredukowany.

5
16 Wprowadzenie nastaw znamionowych lub wyzerowanie historii błędów (Uwaga 2) b84 Nie

00 - wpisuje standardowe nastawy parametrów falownika

01 - kasuje historię awaryjnych wyłączeń falownika

Wywołanie tych funkcji odbywa się następująco:

1) Ustaw odpowiednią wartość (00 lub 01)

2) Należy jednocześnie i trzymać klawisze

3) Trzymając wciśnięte klawisze naciśnij klawisz vreset^

02 - Czekaj przez dwie sekundy trzymając naciśnięte klawisze , na wyświetlaczu b dzie wówczas migać parametr „d 00". Następnie zwolnij wszystkie klawisze.

00
18 Wersja falownika b85 Nie

W zależności od wersji falownika ustawiane są odpowiednie wartości znamionowe.

00 - Wersja japońska

01 - Wersja europejska

02 - Wersja amerykańska

 03 - Wersja specjalna (nie ustawialna)

01
19 Kalibracja sygnałów częstotliwości b86 Tak

Ustawia zależność między częstotliwością wyjściową falownika a wartością wyświetlaną w [d07].

0,1 do 99,9 z dokładnością 0,1

1,0
20 Znaczenie klawisza STOP b87 Nie

Decyduje czy klawisz STOP jest aktywny w przypadku sterowania falownika z listwy zaciskowej:

00 - klawisz STOP jest dostępny

01 - klawisz STOP nie jest dostępny

01
21 Ponowny rozruch po puszczeniu silnika wybiegiem b88 Nie

Wybiera postępowanie falownika po zdjęciu rozkazu wybiegu silnika [FRS]

00 - Start od 0 Hz

01 - „Lotny start"

00
22 Wybór wielkości monitorowanej przez zewnętrzny panel sterowania b89 Tak

Wybiera monitorowaną daną używaną przez zewnętrzny panel sterowania:

01- Monitorowanie częstotliwości wyjściowej (d 01)

02- Monitorowanie prądu wyjściowego (d 02)

03- Monitorowanie kierunku wirowania (d 03)

04- Monitorowanie sygnału sprzężenia zwrotnego PID (d 03)

05- Monitorowanie zacisków wejściowych (d 04)

06- Monitorowanie zacisków wyjściowych (d 05)

07- Monitorowanie skali konwersji częstotliwości wyjściowej (d 07)

01
Uwaga 1: Podczas hamowania dynamicznego częstotliwość impulsowania wynosi zawsze 1kHz, niezależnie od wartości parametru b83
Uwaga 2: Funkcja ta nie działa, gdy stosujemy zewnętrzny pulpit sterowania. W takim wypadku należy go odłączyć i wykonać funkcję z panelu sterowania umieszczonego na falowniku.

 


WebSystem  tel. 048 383.01.44   | falowniki Hitachi | wortal z falownikami -> www.falowniki.pl | forum-> www.falowniki.info