Ostrzeżenia
Prosimy o przeczytanie i zastosowanie się do niżej przedstawionych ostrzeżeń

OSTRZEŻENIE: Można dokonywać czynności konserwujących i kontrolnych po upływie czasu nie krótszym niż 5 minut od chwili odłączenia zasilania od falownika. W przeciwnym razie może dojść do uszkodzenia falownika

OSTRZEŻENIE: Upewnij się, że tylko wykwalifikowany personel będzie dokonywał czynności konserwujących, kontrolnych lub wymiany części (przed przystąpieniem do pracy należy usunąć metaliczne przedmioty osobistego użytku tj. zegarki, bransolety itp.(Używaj wyłącznie narzędzi z izolacją ochronną). W przeciwnym razie może dojść do uszkodzenia falownika oraz porażenia obsługi

OSTRZEŻENIE: Nigdy nie ciągnij za przewody. W przeciwnym razie istnieje niebezpieczeństwo pożaru, powstania przerw w obwodach, uszkodzenie falownika i/lub porażenia obsługi

Ogólne uwagi bezpieczeństwa

• Falownik należy utrzymywać w bezwzględnej czystości i zapobiegać przedostawaniu się do wewnątrz obudowy kurzu i innych ciał obcych.
• Należy zwrócić szczególną uwagę na odpowiednie przymocowanie przewodów i poprawność ich podłączenia.
• Przewody i przyłącza powinny być przymocowane pewnie
• Falownik należy chronić przed wilgocią oraz przed substancjami oleistymi. Nie Wolno dopuścić do przedostawania się do wnętrza falownika kawałków przewodów, drutów, odprysków spawalniczych lub opadających pyłów i kurzów

Rodzaje przeglądów

Rozdział ten zawiera instrukcje sprawdzające i listę przeglądów dokonywanych w falowniku
• Przeglądy codzienne
• Przeglądy okresowe (w przybliżeniu raz na rok)
• Pomiary rezystancji izolacji

 

W tabeli poniżej umieszczone sa typowe usterki w falowniku i sposoby ich usuwania:

 

Symptom Prawdopodobna przyczyna Środki zaradcze
Silnik nie pracuje Nie ma napięcia na wyjściach U, V, W falownika

• Sprawdź czy wybrane jest poprawnie źródło zadawania częstotliwości wyjściowej falownika (parametr A001)?

• Sprawdź czy wybrane jest poprawnie źródło zadawania ruchu (parametr A00)?

• Ustaw odpowiednią wartość parametru A001.

• Ustaw odpowiednią wartość parametru A002

• Czy źródło zasilania falownika jest podłączone do zacisków L1, L2 i L3 (N)?Jeśli tak to czy pali się kontrolka POWER?

• Sprawdź zaciski L1, L2, L3 (N) oraz U, V, W

• Włącz zasilanie falownika lub sprawdź bezpieczniki

• Sprawdź czy wyświetlany jest komunikat błędu E X X ? • Naciśnij przycisk FUNC i sprawdź przyczynę błędu. Następnie naciśnij przycisk RESET.

• Sprawdź czy poprawnie oprogramowałeś zaciski wejściowe?

• Czy wydany został rozkaz ruchu (RUN)?

• Czy zacisk FW (lub RV) jest połączony z PCS?

• Sprawdź funkcje zacisków wejściowych określonych funkcjami C001 - C006

• Wydaj rozkaz ruchu (RUN) • Połącz zacisk FW (lub RV) z zaciskiem PCS (dotyczy to przypadku, gdy rozkaz ruchu wydawany jest z listwy zaciskowej

• Czy za pomocą funkcji F001 ustawiłeś odpowiednią częstotliwość- wyjściową?

• Czy zaciski zadawania częstotliwości H, O i L podłączone są do potencjometru?

• Ustaw częstotliwość wyjściową

• Gdy wybrane jest zadawanie częstotliwości z potencjometru to połącz go odpowiednio z zaciskami H, O i L i ustaw częstotliwość wyjściową.

• Sprawdź czy nie jest włączony rozkaz RS/ FRS • zwolnij rozkaz RESET.
Jest napięcie na wyjściu U, V, W falownika • Czy obciążenie silnika nie jest zbyt duże?

• Zmniejsz obciążenie silnika

• Przetestuj silnik na zasilaniu bezpośrednio z sieci

Używasz opcjonalnego panelu zdalnego sterowania (SRW). • Sprawdź czy prawidłowo skonfigurowano połączenie pomiędzy panelem sterowania a falownikiem • Sprawdź typ wpisanego panelu
Silnik wiruje w przeciwnym kierunku.

• Sprawdź poprawność - połączenia zacisków wyjściowych U, V i W

• Czy kolejność połączeń przewodów fazowych do silnika jest zgodna z oczekiwanym kierunkiem obrotów silnika?

• Połącz wyjścia U, V, W falownika z odpowiadającymi im zaciskami U, V, W silnika FWD=U-V-W i REV=U-W-V

• Czy zaciski sterujące kierunkiem obrotów połączone są prawidłowo?

• Czy parametr F004 ustawiony jest prawidłowo?

• Zacisk FW powoduje bieg w przód a zacisk RV powoduje bieg w tył

• Ustaw parametr F004 kierunek obrotów silnika.

 

Symptom Prawdopodobna przyczyna Środki zaradcze
Prędkość obrotowa silnika nie zwiększa się do oczekiwanej wartości. • Sprawdź czy jest sygnał na zaciskach [O] lub[OI]

• Sprawdź okablowanie

• Sprawdź potencjometr

• Zmniejsz moment obciążenia

• Jeśli moment obciążenia będzie zbyt wysoki to zadziała zabezpieczenie falownika i prędkość obrotowa będzie niższa niż wartość ustawiona.

• Czy moment obciążenia nie jest zbyt duży?

• Zmniejsz moment obciążenia

• Jeśli moment obciążenia będzie zbyt wysoki to zadziała zabezpieczenie falownika i prędkość obrotowa będzie niższa niż wartość ustawiona

• Czy nie jest wprowadzone ograniczenie częstotliwości wyjściowej?

• Sprawdź nastawę częstotliwości maksymalnej w parametrze A004

• Sprawdź nastawę górnej granicy regulacji częstotliwości w parametrze A061

Niestabilne obroty silnika

• Czy nie ma zbyt dużych zmian obciążenia silnika?

• Czy nie ma zbyt dużych wahań napięcia zasilania?

• Czy przyczyną nie jest "dziwne zachowanie się" zadajnika częstotliwości (np. potencjometru)?

• Zwiększ moc zarówno silnika jak i falownika

• Zmniejsz wahania napięcia

• Dokonuj "delikatnych" zmian częstotliwości lub użyj funkcji częstotliwości zabronionej do wycięcia z charakterystyki U/f niepożądaną częstotliwość

Prędkość silnika nie jest dopasowana do falownika

• Czy poprawnie ustawiona jest częstotliwość maksymalna A004?

• Czy w D001 wyświetlana jest oczekiwana wartość częstotliwości

• Dopasuj charakterystykę U/f do wymagań silnika

• Sprawdź parametry skalujące sygnał wejściowy analogowy zadający częstotliwość ( np. parametry A011do A014)

Nieprawidłowe wartości parametrów Falownik nie zapamiętuje zmian nastaw parametrów. • Czy wyłączyłeś falownik bez naciśnięcia przycisku STR po zmodyfikowaniu parametru falownika? • Wprowadź nową wartość- parametru i naciśnij przycisk STR
• Parametry są zapisywane do pamięci EEPROM po wyłączeniu zasilania.Czy czas pomiędzy wyłączeniem a włączeniem zasilania jest krótszy niż 6 sek? • Wyłącz falownik na 6 sekund lub dłużej po modyfikacji nastaw falownika
Nie przyjmuje nastaw z panelu kopiującego • Czy napięcie zasilania falownika zostało wyłączone na dłużej niż 6 sek. po zmianie paneli z REMT na INV? • Ponownie skopiuj nastawy do falownika i wyłącz zasilanie na więcej niż 6 sek
Nastawy falownika nie zmieniają się Nie można ustawiać parametrów • Czy dokonywano zmian parametrów , które nie mogą być edytowane podczas biegu silnika? • Zatrzymaj silnik (np. przyciskiem STOP) i spróbuj dokonać zmian parametrów
Nie można zmienić nastaw falownika • Czy włączona jest blokada programowa falownika? • Rozewrzyj połączenie między zaciskiem [SFT] a [PCS] i sprawdź nastawę parametru B031

 


WebSystem  tel. 048 383.01.44   | falowniki Hitachi | wortal z falownikami -> www.falowniki.pl | forum-> www.falowniki.info