Stan awaryjny i jego kasowanie

Falownik posiada możliwość wykrywania stanów awaryjnych układu i zapisywania ich w historii błędów. W przypadku wystąpienia stanu awaryjnego układu (np. przekroczenie ustawionego poziomu prądu) następuje blokada programowa falownika, napięcie z jego wyjścia zostaje momentalnie odłączone i silnik zatrzymuje się wolnym wybiegiem. Większość stanów awaryjnych ma miejsce podczas napędzania silnika przez falownik, ale są również stany awaryjne, które są rozpoznawane podczas postoju silnika. Ponowne uruchomienie falownika możliwe jest dopiero po skasowaniu blokady programowej falownika (przycisk STOP/RESET). Dodatkowo możliwe jest wyczyszczenie historii błędów.

Kody błędów

Kod błędu na wyświetlaczu falownika pojawia się automatycznie po wystąpieniu stanu awaryjnego układu. W poniższej tabeli przedstawiono listę kodów błędów i opisy przyczyn ich powstania.

 

Kod błędu Nazwa Przyczyna
E01 Zabezpieczenie nadprądowe (stała prędkość) Występuje w przypadku, gdy prąd wyjściowy przekracza ustalony poziom, to znaczy w przypadku zwarcia na wyjściu falownika, zablokowania silnika lub gwałtownego zwiększenia momentu obciążenia. .
E02 Zabezpieczenie nadprądowe (podczas zwalniania)
E03 Zabezpieczenie nadprądowe (podczas przyspieszania
E04 Zabezpieczenie nadprądowe (w pozostałych przypadkach)
E05 Zabezpieczenie przeciążeniowe Występuje w przypadku wykrycia przeciążenia obwodu silnikowego przez wewnętrzny termistor falownika
E07 Zabezpieczenie nadnapię-ciowe Występuje, gdy napięcie stałe w obwodzie pośrednim przekroczy określony poziom z powodu przejęcia zbyt dużej energii odzyskiwanej przy hamowaniu silnika.
E08 Błąd EEPROM (Notatka) Występuje w przypadku zaistnienia problemów z wewnętrzną pamięcią falownika spowodowanych np. wpływem zakłóceń lub zbyt wysoką temperaturą..
E09 Zabezpieczenie podnapię-ciowe Obniżenie napięcia wejściowego falownika powoduje wadliwe działanie układu sterowania jak również zmniejszenie momentu napędowego i przegrzewanie silnika. Jeżeli napięcie obniży się poniżej ustalonego poziomu to wyjście falownika zostanie odłączone.

E11

E22

Błąd CPU Występuje w przypadku wadliwego działania lub nienormalnego stanu pracy procesora.
E12 Wyłącznik zewnętrznyp Umożliwia przekazanie sygnału o nieprawidłowej pracy urządzenia zewnętrznego. Pojawienie się tego sygnału na zacisku wejściowym falownika powoduje jego zablokowanie oraz odłączenie wyjścia
E13 Błąd USP Błąd zaniku zasilania, gdy funkcja USP jest wybrana to falownik jest zabezpieczony przed samoczynnym uruchomieniem po przywróceniu zasilania.
E14 Zabezpieczenie przed zwarciem doziemnym Falownik posiada zabezpieczenie wykrywające zwarcie doziemne pomiędzy falownikiem a silnikiem przy włączonym zasilaniu a przed uruchomieniem falownika. Zabezpieczenie to przeznaczone jest do ochrony falownika a nie obsługi.
E15 Zabezpieczenie przed zbyt wysokim napięciem wejściowym Gdy napięcie zasilające falownik jest wyższe od dopuszczalnego to po 100 sekundach od wykrycia tego stanu wyjście falownika zostanie odłączone..
E21 Zabezpieczenie termiczne Gdy wewnętrzny czujnik temperatury wykryje zbyt wysoką temperaturę modułu mocy bądź modułu sterującego to nastąpi odłączenie wyjścia falownika.
E30 Błąd IGBT Jeśli zostanie wykryty nadmierny prąd na wyjściu falownika, nastąpi odłączenie jego wyjścia dla ochrony obwodów mocy falownika.
E35 Błąd termistora Jeżeli falownik wykryje między zaciskami [6] i [L], że rezystancja zewnętrznego termistora jest zbyt wysoka to potraktuje to jako stan nienormalny i odłączy wyjście falownika.
E60 Błąd komunikacji sieciowej Gdy dopuszczalny czas przerwy w trakcie komunikacji sieciowej został przekroczony
---- Sygnalizacja stanu podnapięciowego Sygnalizuje brak zasilanie lub zbyt niskie napięcie zasilania.

 

NOTATKA: Jeśli wystąpi błąd EEPROM (E08) to należy sprawdzić poprawność wszystkich nastaw gdyż to może być źródłem błędu. Błąd ten wystąpi również w przypadku wyłączenia zasilania falownika, gdy zadany jest sygnał RS (reset). W tym wypadku po ponownym włączeniu zasilania pojawi się błąd EEPROM.

 

Historia błędów

Zalecamy aby przed skasowaniem błędu ustalić przyczynę jego powstania. W momencie wystąpienia stanu awaryjnego, falownik zapisuje do swojej pamięci dane (wielkości zmiennych związanych z pracą falownika zarejestrowane w momencie powstania danego błędu), które mogą okazać się pomocne do ustalenia przyczyny powstania takiego stanu. Aby odczytać dane ostatniego błędu En, należy wejść do parametru D081. Informacje z dwóch wcześniejszych awaryjnych wyłączeń przechowywane są w parametrach D082 (błąd En-1) i D083 (błąd En-2). Każdy kolejny powstały błąd (wpis w D081) powoduje przesunięcie wcześniej powstałego błędu z parametru D081 do D082, a jeszcze wcześniejszego z D082 do D083.

Przedstawiony poniżej schemat pokazuje jak wchodzić i odczytywać kody błędów i wielkości zmiennych, rejestrowane w momencie powstania danego błędu. Jeśli po wejściu do parametrów D081-D083 nie ma tam żadnego kodu błędu, to oznacza to, że było stanu awaryjnego.

 

 


WebSystem  tel. 048 383.01.44   | falowniki Hitachi | wortal z falownikami -> www.falowniki.pl | forum-> www.falowniki.info