Aby osiągnąć jak najlepsze rezultaty pracy z falownikiem L200 przed zainstalowaniem i uruchomieniem należy uważnie przeczytać niniejszą instrukcję oraz ściśle trzymać się jej wskazań. Przechowuj tę instrukcj ę w łatwo dostępnym miejscu tak, aby można było z niej szybko skorzystać w razie potrzeby.

Definicje i symbole

Informacje dotyczące bezpieczeństwa oznaczane są symbolem i słowem kluczowym: OSTRZEŻENIE lub UWAGA. Każde z tych słów ma w instrukcji określone znaczenie. Wszystkich informacji i zaleceń opatrzonych poniższymi symbolami należy bezwzględnie przestrzegać:

WYSOKIE NAPIĘCIE: Ten symbol oznacza niebezpieczeństwo porażenia prądem elektrycznym. Używany jest do zwrócenia uwagi na rzeczy lub czynności, które mogłyby być niebezpieczne dla osób pracujących przy tym urządzeniu. Przeczytaj te informacje bardzo uważnie i postępuj przy tych operacjach szczególnie ostrożnie.

OSTRZEŻENIE: Niebezpieczeństwo dla osób. Ostrzeżenie wskazuje na potencjalnie niebezpieczne sytuacje, w których nieostrożne lub niewłaściwe postępowanie może doprowadzić do śmierci bądź kalectwa.

UWAGA: Wskazuje na potencjalnie niebezpieczne sytuacje, w których nieostrożne lub niewłaściwe postępowanie może doprowadzić do mniej znaczących obrażeń ciała lub też do poważnego uszkodzenia urządzenia.

Krok 1: Oznacza krok w serii czynności prowadzącyh do osiągnięcia celu.

NOTATKA: Notatki wskazują miejsce bądź temat niniejszej instrukcji podkreślający możliwości urządzenia lub zwracający uwagę na najczęstsze błędy popełniane przez użytkowników związane z omawianym tematem.

WSKAZÓWKA: Wskazówki zawierają instrukcje oraz porady, które pozwolą zaoszczędzić czas oraz ułatwią instalację oraz użytkowanie urządzenia. Wskazówki są skierowane szczególnie dla początkujących użytkowników.

Niebezpiecznie wysokie napięcie

WYSOKIE NAPIĘCIE: Urządzenia sterujące silnikiem i układy elektroniczne są przyłączone do napięcia sieciowego. Przy obsłudze mogą być łatwo dostępne elementy pod napięciem sieciowym lub wyższym. Przy sprawdzaniu elementów należy stać na chodniku izolacyjnym i starać się wykonywać wszystkie czynności jedną ręką. Zawsze należy pracować w obecności innej osoby, która w razie wypadku może udzielić pomocy. Przed przeprowadzeniem wszelkich czynności kontrolnych lub konserwacyjnych należy odłączyć zasilanie. Należy zapewnić właściwe uziemienie.

Środki ostrożności - przeczytaj uważnie!

OSTRZEŻENIE:Urządzenie powinno być instalowane, regulowane i obsługiwane przez wykwalifikowany personel, zaznajomiony z jego budową i obsługą oraz związanymi z tym zagrożeniami. Nieprzestrzeganie tej zasady może spowodować obrażenia ciała.

OSTRZEŻENIE:Użytkownik jest odpowiedzialny za właściwy dobór maszyn i urządzeń oraz zastosowanych układów napędu. Użyte maszyny, urządzenia i materiały powinny zapewnić bezpieczną pracę napędu podczas zasilania silnika napięciem o częstotliwości wynoszącej 150% maksymalnego wybranego zakresu częstotliwości. Niewłaściwy dobór urządzeń może spowodować uszkodzenie układu napędowego i obrażenia obsługi.

OSTRZEŻENIE: W celu zabezpieczenia przed zwarciem doziemnym należy zastosować wyłącznik różnicowoprądowy reagujący na prąd upływu. W celu uniknięcia niepożądanego zadziałania wyłącznika należy dobrać właściwy poziom czułości. Układ zabezpieczenia doziemnego nie jest przeznaczony do ochrony obsługi przed porażeniem.

OSTRZEŻENIE:NIEBEZPIECZEŃSTWO PORAŻENIA PRĄDEM ELEKTRYCZNYM. ODŁĄCZYĆ ZASILANIE PRZED ROZPOCZĘCIEM KONTROLI URZĄDZENIA.

OSTRZEŻENIE:Po wyłączeniu zasilania urządzenia odczekaj 5 minut przed dokonywaniem zmian w połączeniach oraz kontroli obwodów. Na niektórych elementach w tym czasie może utrzymywać się niebezpieczne napięcie.

UWAGA: Przed rozpoczęciem pracy z falownikami serii L200 należy przeczytać i dokładnie zrozumieć tą instrukcję.

UWAGA: Użytkownik odpowiada za odpowiednie uziemienie układu, właściwy dobór, zainstalowanie i sprawność urządzeń zabezpieczających.

UWAGA: Do falownika serii L200 należy podłączyć wyłącznik termiczny silnika lub zabezpieczenie przeciążeniowe, żeby zapewnić odłączenie falownika w przypadku przeciążenia lub przegrzania silnika.

WYSOKIE NAPIĘCIE:UWAGA! PO WYŁĄCZENIU ZASILANIA DOPÓKI ŚWIECI SIĘ (PULSUJE) DIODA "CHARGE", JEST W URZĄDZENIU NAPIĘCIE NIEBEZPIECZNE.

OSTRZEŻENIE: To urządzenie charakteryzuje się wysokim prądem upływu i musi być trwale uziemione poprzez dwa niezależne przewody.

OSTRZEŻENIE: Wirujące wały maszyn i potencjały elektryczne wyższe od potencjału ziemi mogą być niebezpieczne. Dlatego zaleca się, aby przeprowadzać wszelkie prace elektryczne zgodnie z krajowymi i lokalnymi przepisami. Instalowanie, regulacja i konserwacja winny być wykonywane jedynie przez wykwalifikowany personel. Należy stosować się do podanych w niniejszej instrukcji procedur testowania. Przed przystąpieniem do pracy przy urządzeniu należy zawsze odłączyć napięcie.

UWAGA:
a) silnik musi być podłączony do punktu ochronnego przez małą rezystancję (<0,1W)
b) każdy silnik musi mieć właściwe dane znamionowe (powinien być odpowiednio dobrany)
c) silniki posiadają niebezpieczne wirujące elementy. Zachowaj ostrożność przebywając w pobliżu wirującej maszyny.

UWAGA: Załączony ALARM może oznaczać niebezpieczeństwo porażenia nawet wówczas, gdy falownik jest odłączony. W przypadku konieczności zdjęcia obudowy przedniej upewnij się czy doprowadzone do zacisków ALARM przewody nie są pod napięciem.

UWAGA: Wszystkie zaciski falownika, do których są połączone urządzenia siłowe (zasilanie, silnik, opornik hamujący, filtr) muszą być zabezpieczone przed przypadkowym dostępem.

UWAGA:Falownik powinien być instalowany w obudowach o stopniu ochrony IP54 (zgodnie z normą EN605294-1). Aplikacja musi być zgodna z normą EN60204-1 z uwzględnieniem wytycznych na stronie 2-9.

UWAGA: Połączenie końcówek kablowych z przewodami musi być trwale złączone za pomocą dwóch niezależnych uchwytów.

 

 

NOTATKA:Powyższe instrukcje wraz z wszystkimi zaleceniami zawartymi w niniejszej instrukcji obsługi są zgodne dyrektywami europejskimi LVD (European Low Voltage Directive) i muszą być bezwzględnie stosowane.

 

Ogólne Uwagi i Ostrzeżenia

OSTRZEŻENIE:Nigdy nie dokonuj zmian w urządzeniu ani nie udoskonalaj falownika. Nie stosuj części zamiennych innych niż zalecane przez producenta. W przeciwnym wypadku istnieje niebezpieczeństwo zwarć, uszkodzenia urządzenia oraz zagrożenie dla osób obsługujących.

UWAGA: Po wyprodukowaniu urządzenie zostało poddane wielu testom i nie wymaga przed uruchomieniem sprawdzania obwodów, wytrzymałości napięciowej oraz rezystancji izolacji itd...

UWAGA: Nie podłączaj ani nie odłączaj przewodów, ani końcówek kiedy falownik jest zasilany. Nie dokonuj pomiarów podczas pracy urządzenia.

UWAGA: Zawsze podłączaj uziemienie!

UWAGA: Przed sprawdzaniem urządzenia, podłączaniem/odłączaniem przewodów odczekaj 5 minut po wyłączaniu zasilania.

UWAGA: Nie zatrzymuj silnika poprzez wyłączenie stycznika po stronie pierwotnej lub wtórnej falownika.


Po aktywowaniu funkcji automatycznego startu falownika, lub gdy rozkaz ruchu jest podany w sposób niezależny od napięcia zasilania falownika, to po wystąpieniu przerwy w zasilaniu silnik uruchomi się samoczynnie po przywróceniu zasilania. W przypadku gdyby sytuacja taka stwarzała zagrożenie dla obsługi należy zainstalować po stronie pierwotnej stycznik Mgo powodujący odłączenie falownika od źródła przy zaniku zasilania. Załączanie stycznika należy zrealizować w ten sposób, aby wymagało ono świadomego działania użytkownika w przypadku każdorazowego włączenia zasilania.

UWAGA: Nie należy włączać kondensatorów przesuwających fazę ani ochronnika przeciwprzepięciowego pomiędzy zaciskami wyjściowymi a silnikiem.

UWAGA: Dławik tłumiący udary napięciowe (dla falowników na napięcie 400V).
W metodzie PWM (MSI - Modulacja Szerokości Impulsów) duży wpływ na pojawienie się przepięć na zaciskach silnika mają przewody zasilające, które zachowują się tak jak linia długa (zwłaszcza, jeśli odległość między falownikiem a silnikiem jest większa niż 10m). W takich przypadkach należy zastosować dławik. Dla falownika zasilanych napięciem 400V konieczne są dławiki przeznaczone do wygaszania przepięć pojawiających się po odbiciu na zaciskach falownika. Dławiki są dostępne przy zakupie falownika.

UWAGA:Wpływ linii zasilającej na falownik
Jeżeli po stronie zasilania będą miały miejsce wymienione niżej zjawiska to może dojść do zniszczenia modułu mocy falownika
- asymetria obciążenia - 3% lub większa,
- moc obciążenia jest co najmniej dziesięciokrotnie większa niż moc falownika lub jest większa niż 500kVA
- występują gwałtowne zmiany napięcia zasilania
Przykłady:
- kilka falowników jest przyłączonych szyną zbiorczą
- są włączane i wyłączane kondensatory przesuwające fazę
W powyższych przypadkach zaleca się zastosowanie dławika po stronie wejściowej falownika. Spadek napięcia na impedancji dławika powinien wynieść około 3% napięcia znamionowego przy znamionowym prądzie obciążenia.

UWAGA: OCHRONA PRZECIWZAKŁÓCENIOWA.
W falowniku znajduje się dużo półprzewodnikowych elementów przełączających takich jak tranzystory i tranzystory IGBT. Powoduje to, że urządzenia radiowe i instrumenty pomiarowe mogą być zakłócane. Ochrona przed błędnymi wskazaniami instrumentów pomiarowych polega m.in. na zainstalowaniu ich z dala od falownika. Skuteczne jest również wprowadzenie strefy ochronnej wokół falownika. Dodatkowo zainstalowanie filtrów EMI na wejściu falownika redukuje efekty zakłóceń w sieci i ich wpływ na urządzenia zewnętrzne. Dodać należy, że przenoszenie zakłóceń poprzez linię energetyczną można zminimalizować poprzez włączanie filtra EMI po stronie pierwotnej falownika.

 

 

UWAGA: Kiedy pojawi się błąd EEPROM - E08, sprawdź nastawy falownika.

UWAGA: Kiedy używasz ustawień styków (C011 - C016) - jako normalnie zamkniętych dla funkcji rozkazu ruchu (FW lub RV) to falownik automatycznie rozpocznie pracę po podaniu napięcia zasilania. Dlatego zaleca się stosowanie ustawień styków jako normalnie otwartych przy funkcjach FW i RV.

UWAGA: Na wszystkich ilustracjach w tej instrukcji pokrywy osłaniające urządzenia są usunięte w celu umożliwienia opisu detali. Kiedy urządzenia mają być używane upewnij się czy pokrywy są na swoich miejscach i spełniają swą funkcję ochronną zgodnie z instrukcją.

 

UL® Uwagi, Ostrzeżenia i Instrukcje
Uwagi dotyczące oprzewodowania i podłączenia elektrycznego falownika


Uwagi i instrukcje przedstawione w tym rozdziale podsumowują procedury niezbędne do przeprowadzenia podłączenia elektrycznego falownika zgodnie z zasadami i wytycznymi Underwriters Laboratories®.

OSTRZEŻENIE: Używaj przewodów miedzianych dobranych na temperaturę pracy 60/75°C

OSTRZEŻENIE: "Urządzenie budowy otwartej."

OSTRZEŻENIE: "Urządzenie powinno być zasilane ze źródła zapewniającego prąd do 5 kA wartości skutecznej, przy napięciu 240V". Modele z oznaczeniem N lub L.

OSTRZEŻENIE: "Urządzenie powinno być zasilane ze źródła zapewniającego prąd do 5 kA wartości skutecznej, przy napięciu 480 V" Modele z oznaczeniem H.

OSTRZEŻENIE: "Gorąca powierzchnia - niebezpieczeństwo pożaru"

OSTRZEŻENIE: "Instaluj urządzenie w środowisku o maksymalnym stopniu zanieczyszczenia 2"

OSTRZEŻENIE: "Niebezpieczeństwo porażenia—na pojemnościowych elementach falownika niebezpieczne napięcie utrzymuje się do 5 minut."

OSTRZEŻENIE: "Każdy model L200 zapewnia zabezpieczenie przeciążeniowe silnika."

 


WebSystem  tel. 048 383.01.44   | falowniki Hitachi | wortal z falownikami -> www.falowniki.pl | forum-> www.falowniki.info