Podstawowe cechy

Falowniki L200 dostępne są w obudowach o różnych rozmiarach w zależności od mocy. Wszystkie falowniki tej serii posiadają takie same panele sterownicze, listwy zaciskowe obwodów mocy oraz listwy sterujące. Wyposażone są w radiator, a w modelach o wyższych mocach w wentylator zamontowany na radiatorze. Otwory montażowe zostały przygotowane na radiatorze. W falownikach małej mocy są dwa otwory, zaś przy mocach większych 4 otwory montażowe. Urządzenie należy przymocować wykorzystując wszystkie otwory montażowe.

Na radiatorze znajdują się dwa zaciski GND do podłączenia uziemienia. Nigdy nie należy dotykać radiatora podczas pracy falownika, ani zaraz po jego wyłączeniu może być bardzo gorący.

 

Panel sterowania - Falownik może być programowany za pomocą standardowego panelu sterowania bądź opcyjnego panelu operatorskiego. Panel sterowania, w który standardowo jest wyposażone urządzenie ma czterocyfrowy wyświetlacz, na którym prezentowane mogą być bieżące wartości prądu (A), częstotliwości (Hz), symbole parametrów oraz ustawione wartości tych parametrów.

 


Na panelu znajdują się diody LED informujące o:

- trybie pracy wyświetlacza (A - wskazanie prądu, Hz - wskazanie częstotliwości),
- włączonym zasilaniu (POWER)
- blokadzie falownika - alarmie (ALARM),
- trybie pracy falownika - (RUN, PRG).

Panel jest wyposażony w membranowe przyciski:
- RUN, STOP/RESET - do sterowania pracą falownika
- FUNC, STR, /1\, \2/ - do programowania, wprowadzania nastaw i zatwierdzania poszczególnych parametrów.

Na panelu znajduje się pokrętło potencjometru do zadawania częstotliwości oraz port do podłączenia sieci ModBus bądź zdalnego panelu.

 

Przednia pokrywa obudowy

WYSOKIE NAPIĘCIE: Niebezpieczeństwo porażenia prądem elektrycznym. Odczekaj 5 minut po odłączeniu zasilania przed zdjęciem przedniej pokrywy i rozpoczęciem dokonywania zmian w połączeniach.

Zdejmowanie przedniej pokrywy - Przednia pokrywa obudowy jest założona na dwóch parach zaczepów. Ponieważ nie są one widoczne, przed zjdęciem pokrywy należy zapoznać się z ich rozmieszczeniem. Zdjęcie poniżej przedstawia widok wewnętrznej strony obudowy ze wskazanymi zaczepami. Zaczepy blokujące należy przycisnąć przy zdejmowaniu obudowy.

 

Na zdjęciach powyżej przedstawiono sposób zdejmowania pokrywy. Złap obudowę w przedstawiony sposób. Przyciśnij w miejscach zaczepów i wysuń pokrywę.

 

Listwa sterująca


Pod przednią pokrywą obudowy falownika znajdują się listwa obwodów mocy oraz sterujące. Na zdjęciu poniżej przedstawiono rozkład wejść/wyjść listwy sterującej.

 

Dostęp do obwodów mocy

Przed przystąpieniem do sprawdzenia obwodów mocy upewnij się, że falownik nie jest zasilany oraz, że na podłączanych przewodach nie ma napięcia. Jeżeli falownik pracował odczekaj pięć minut od chwili wyłączenia. Po zdjęciu przedniej pokrywy obudowy, można wysunąć zaślepkę zakrywającą zaciski listwy obwodów mocy (patrz zdjęcie obok).

 


 

Zauważ, że zaślepka posiada cztery otwory z lewej strony oraz jeden z prawej, dzięki którym można odseparować przewody mocy od przewodów sterowniczych.

Falownik nie powinien pracować bez zaślepki (chroni ona przed dostępem metalowych części oraz bezpośrednim dotykiem zacisków listwy). Nigdy nie uruchamiaj falownika ze zdjętą przednią pokrywą obudowy.

Przewody zasilające falownik oraz przewody silnika podłącz do zacisków w dolnym rzędzie listwy zaciskowej. Górny rząd listwy zawiera zaciski służące do podłączenia opcyjnych elementów napędu do hamowania dynamicznego.

Instrukcje zawarte w tym rozdziale opisują listwy zaciskowe i sterowanie falownika i poprowadzą Cię krok po kroku jak właściwie zainstalować i uruchomić falownik.

 


WebSystem  tel. 048 383.01.44   | falowniki Hitachi | wortal z falownikami -> www.falowniki.pl | forum-> www.falowniki.info