Zalecenia dotyczące kompatybilności elektromagnetycznej (EMC)
Zalecenia dotyczące montażu zgodnego ze standardami CE/EMC

W przypadku korzystania z falownika NE-S1 w kraju UE należy spełnić wymagania dyrektywy dotyczącej kompatybilności elektromagnetycznej (2004/108/WE).

Aby spełnić wymagania dyrektywy kompatybilności elektromagnetycznej (EMC) i zapewnić zgodność z normą, należy użyć dedykowanego filtra EMC odpowiedniego dla danego modelu i postępować zgodnie z zaleceniami zawartymi w tej sekcji. Poniższa tabela zawiera informacje o warunkach zgodności. 
 

Warunki zgodności
Model Kat. Częstotliwość nośna Kabel silnika
1-faz. klasa 200 V C2 2 kHz 20 m (ekranowany)
3-faz. klasa 200 V C3 2 kHz 20 m (ekranowany)
3-faz. klasa 400V C3 2 kHz 20 m (ekranowany)

Odpowiedni filtr EMC
Klasa wejścia Model falownika Model filtra (RASMI)
1-faz. klasa 200 V NES1-002SB NES1-004SB FS24828-8-07
NES1-007SB NES1-015SB NES1-022SB FS24828-27-07
3-faz. klasa 200 V NES1-002LB NES1-004LB NES1-007LB FS24829-8-07
NES1-015LB NES1-022LB FS24829-16-07
3-faz. klasa 400V NES1-004HB NES1-007HB FS24830-6-07
NES1-015HB NES1-022HB FS24830-12-07

Ważne uwagi
1. Wymagany jest dławik wejścia lub inne wyposażenie, jeżeli wymagane jest spełnienie wymagań dyrektywy EMC z punktu widzenia zniekształceń harmonicznych (IEC 61000-3-2).

2. Jeżeli długość kabla silnika jest większa niż 20 m, należy użyć dławika wyjścia, aby uniknąć nieoczekiwanych problemów z powodu prądu upływowego z kabla silnika (na przykład uszkodzenia przekaźnika termicznego, drgań silnika itp.).

3. Należy upewnić się, że impedancja HF (wysokiej częstotliwości) między falownikiem o regulowanej częstotliwości, filtrem i uziemieniem jest możliwie jak najmniejsza.
• Należy upewnić się, że połączenia są metaliczne i mają możliwie największą powierzchnię styku (ocynkowane płytki montażowe).

4. Należy unikać tworzenia pętli przewodnika, które działają jak anteny, szczególnie takich, które obejmują duże powierzchnie.
• Należy unikać tworzenia niepotrzebnych pętli przewodnika.
• Należy unikać równoległego układania okablowania sygnałowego niskiego poziomu oraz przewodów zasilających lub powodujących zakłócenia.

5. Należy używać okablowania ekranowanego dla przewodów silnika oraz wszystkich analogowych i cyfrowych przewodów sterowania.
• Należy upewnić się, że efektywna powierzchnia ekranowania tych przewodów jest możliwie jak największa, tj. nie należy zdejmować ekranowania (osłony) z kabla bardziej niż jest to bezwzględnie konieczne.
• W systemach zintegrowanych (na przykład gdy falownik o regulowanej częstotliwości komunikuje się z niektórymi typami kontrolerów nadrzędnych lub komputerem hostującym w tej samej szafie sterującej i są one podłączone do tego samego uziemienia + potencjału PE), należy podłączyć osłony przewodów sterujących do masy + PE (uziemienia ochronnego) na obu końcach. W systemach rozproszonych (na przykład kontroler nadrzędny lub komputer hostujący nie znajduje się w tej samej szafie sterującej, a systemy znajdują się w pewnej odległości od siebie), zalecamy podłączenie osłony przewodów sterujących tylko na końcu połączonym z falownikiem o regulowanej częstotliwości. Jeżeli jest to możliwe, należy poprowadzić drugi koniec przewodów sterujących bezpośrednio do sekcji wejścia kabli kontrolera nadrzędnego lub komputera hostującego. Przewodnik osłony kabli silnika musi być zawsze podłączony do uziemienia + PE na obu końcach.
• Aby uzyskać dużą powierzchnię styku między osłoną a uziemieniem + potencjałem PE, należy użyć wkrętu PG z metalową osłoną lub metalowego zacisku mocującego.
• Należy używać wyłącznie kabli w oplocie z ekranowaniem siatką z miedzi cynowanej (typ „CY") o pokryciu 85%.
• Nie należy przerywać ciągłości osłony w żadnym punkcie kabla. Jeżeli wymagane jest użycie w wyjściu silnika dławików, styczników, zacisków lub wyłączników bezpieczeństwa, część nieosłonięta powinna być możliwie najkrótsza.
• Niektóre silniki mają gumową uszczelkę między puszką zacisków a obudową silnika. Bardzo często puszki zacisków, a szczególnie gwinty metalowych połączeń śrubowych PG, są pomalowane. Należy upewnić się, że zawsze istnieje dobre połączenie części metalowych między osłoną kabla silnika, metalowym śrubowym połączeniem PG, puszką zacisków a obudową silnika. W razie potrzeby należy ostrożnie usunąć farbę między powierzchniami przewodzącymi.

6. Należy podjąć działania w celu zminimalizowania zakłóceń, które często występują pomiędzy kablami w instalacji.
• Kable powodujące zakłócenia należy umieścić w odległości co najmniej 0,25 m od podatnych na nie kabli. Szczególnie ważną kwestią jest ułożenie kabli równoległych na dużej odległości. Jeżeli dwa kable krzyżują się (jeden przechodzi nad drugim), zakłócenia są najmniejsze, gdy krzyżują się pod kątem 90°. Dlatego kable podatne na zakłócenia powinny krzyżować się z kablami silnika, kablami obwodów pośrednich lub okablowaniem reostatu tylko pod kątem prostym i nigdy nie należy kłaść ich równolegle na dużej odległości.

7. Należy zminimalizować odległość między źródłem a odbiornikiem zakłóceń (urządzeniem zagrożonym zakłóceniami), co ograniczy wpływ emitowanych zakłóceń na odbiornik.
• Należy używać wyłącznie urządzeń wolnych od zakłóceń i zachować odległość co najmniej 0,25 m od falownika o regulowanej częstotliwości.

8. Podczas montażu filtra należy zastosować odpowiednie środki bezpieczeństwa.
• Jeżeli używany jest zewnętrzny filtr EMC,należy upewnić się, że zacisk uziemienia (PE) filtra jest prawidłowo podłączony do zacisku uziemienia falownika o regulowanej częstotliwości. Połączenie uziemienia HF za pomocą metalowego styku pomiędzy obudowami filtra i falownika o regulowanej częstotliwości lub wyłącznie za pomocą osłony kabla jest niedozwolone jako ochronne połączenie przewodnika. Filtr musi być dokładnie i trwale połączony z potencjałem uziemienia, aby uniknąć zagrożenia porażenia prądem po dotknięciu filtra w przypadku usterki.
Aby utworzyć ochronne połączenie uziemiające z filtrem:
• Uziemić filtr za pomocą przewodnika o powierzchni przekroju co najmniej 10 mm2.
• Podłączyć drugi przewodnik uziemiający, używając osobnego zacisku uziemiającego umieszczonego równolegle do przewodnika ochronnego. (Przekrój każdego zacisku przewodnika ochronnego musi być odpowiedni dla wymaganego obciążenia nominalnego.)

Montaż falownika serii NE-S1 (przykład na podstawie modeli SB)
Model LB (3-faz.; klasa 200 V) i HB (3-faz.; klasa 400 V) mają ten sam sposób montażu.
 

Montaż falownika Hitachi NE-S1

*) Obie części uziemienia kabla ekranowanego muszą być połączone z punktem uziemienia za pomocą zacisków kabla. Należy zastosować dławik wejścia lub urządzenia ograniczające prąd harmoniczny, aby zapewnić zgodność ze standardem CE (IEC 61000-3-2) z uwagi na prąd harmoniczny oraz emisje przenoszone kablami lub promieniowane występujące w razie braku dławika wejścia.

Zalecenia dotyczące standardów UL i cUL
(Zgodność ze standardem: UL508 C,CSA C22.2 nr 14-05)

 

Schemat okablowania falownika Hitachi NE-S1

a) Maksymalna temperatura powietrza otaczającego 50°C.
b) Ochrona przed przeciążeniem silnika sterowanego układem półprzewodnikowym przy maks. 150% natężenia znamionowego falownika.
c) Przystosowane do użycia w obwodzie dostarczającym nie więcej niż 100 000 amperów prądu skutecznego (symetrycznie); maksymalnie 240 V.
Dla modeli klasy 200 V.

Przystosowane do użycia w obwodzie dostarczającym nie więcej niż 100 000 amperów prądu skutecznego (symetrycznie); maksymalnie 480 V.
Dla modeli klasy 400V.

d) Napęd nie jest wyposażony w zabezpieczenie przed przegrzaniem silnika.
e) Podczas ochrony przez bezpieczniki klasy J, CC, G lub T. Albo podczas ochrony przez wyłącznik automatyczny z wartością znamionową nie mniej niż 100 000 amperów prądu skutecznego (symetrycznie); maksymalnie 240 V. Dla modeli klasy 200 V.
Podczas ochrony przez bezpieczniki klasy J, CC, G lub T. Dla modeli klasy 400V.
f) Integralna półprzewodnikowa ochrona przed zwarciem nie zapewnia ochrony obwodu odgałęzionego. Ochronę obwodu odgałęzionego należy zapewnić zgodnie ze standardem NEC (National Electrical Code) i dodatkowymi przepisami miejscowymi.
g) Urządzenie należy zainstalować w środowisku ze stopniem zanieczyszczenia 2.
h) Ochrona obwodu przed zwarciem może być oparta wyłącznie na bezpieczniku lub wyłączniku automatycznym. Dla modeli klasy 200 V. Ochrona obwodu przed zwarciem może być oparta wyłącznie na bezpieczniku. Dla modeli klasy 400V.
i) Należy używać wyłącznie przewodu 60/75°C CU.
j) Moment dokręcania i przekrój przewodów zgodnie z poniższą tabelą.
 

Nr modelu Wymagany moment (Nm) Przekrój przewodu [AWG]
NES1-002S,004S 0,8~1,0 16~14
NES1-007S 1,8 14~12
NES1-015S 1,8 12~10
NES1-022S 1,8 10
NES1-002L,004L,007L 0,8~1,0 16~14
NES1-015L 1,8 14
NES1-022L 1,8 12
NES1-004H,007H,015H 1,8 16
NES1-022H, 040H 1,8 14

k) Parametry bezpiecznika i wyłącznika automatycznego podano w podręczniku, aby zaznaczyć, że urządzenie powinno być podłączone przy użyciu uwzględnionego na liście jednorazowego bezpiecznika topikowego lub wyłącznika automatycznego zgodnego ze standardami UL o zwłoce zależnej 600 V i o parametrach podanych w poniższej tabeli:
 

Nr modelu Bezpiecznik Wyłącznik automatyczny
Typ Wartość maksymalna Typ Wartość maksymalna
NES1-002S,004S Klasa J, CC, G lub T 10 A Zwłoka zależna 15 A
NES1-007S 20 A
NES1-015S,022S 30 A. 30 A
NES1-002L*,004L* Klasa J, CC, G lub T 10 A Zwłoka zależna 15 A
NES1-004L*
NES1-007L*,015L 15 A.
NES1-022L 20 A 20 A
NES1-004H, 007H, 015H, 022H, 040H Klasa J, CC, G lub T 15A - -


* Jeżeli używany jest wyłącznik automatyczny, wymagane jest dodatkowe zewnętrzne zabezpieczenie 5 A.

 

Falowniki NE-S1 tabliczka znamionowa
 

WebSystem  tel. 048 383.01.44   | falowniki Hitachi | wortal z falownikami -> www.falowniki.pl | forum-> www.falowniki.info