Elementy urządzenia (widok po zdjęciu przedniej osłony)
 Nazwa Opis
1 Złącze dedykowanego panelu sterowania NES1-OP Umożliwia podłączenie dedykowanego panelu sterowania NE-S1 (NES1-OP).
2 Przycisk URUCHOM/STOP/RESET Przycisk służący do uruchamiania, zatrzymywania i resetowania.
3 Zacisk przekaźnika programowalnego Zacisk wyjściowy przekaźnika programowalnego (1 ze styku c).
4 Zaciski główne Podłączanie zasilania, wyjścia silnika i dławika prądu stałego.
5 Przełącznik terminatora Przełącznik zintegrowanego terminatora (100 0) RS485. Zintegrowany rezystor 100 0 jest podłączony po ustawieniu w położeniu ON (WŁ.).
6 Przełącznik RS485/OPE Przełącznik ustawienia komunikacji RS422/RS485.
7 Port RS422/RS485 Złącze zewnętrznego panelu sterowania RS485 lub oprogramowania komputerowego (złącze RJ45).
8 Przełącznik O/OI (wejście analogowe) Umożliwia wybranie wejścia napięciowego (O) lub prądowego (OI).
9 Zacisk układu logicznego A, B Zacisk do podłączania sygnałów wejściowych/wyjściowych (cyfrowych/analogowych) związanych ze sterowaniem falownikiem.
10 Wskaźnik zasilania WŁĄCZONY wówczas, gdy napięcie wewnętrznej magistrali prądu stałego wynosi co najmniej 45 V.
Przed rozpoczęciem prac związanych z podłączaniem, konserwacją lub innymi operacjami należy wyłączyć zasilanie, poczekać 10 minut i upewnić się, że ten wskaźnik jest WYŁĄCZONY

Uwaga 1: Wyświetlacz i przyciski opisano na stronie 13.
Uwaga 2: Położenie wskaźnika zasilania (10) jest zależne od modelu. Szczegółowe informacje zamieszczono na stronie 11.
Uwaga 3: Należy zachować ostrożność podczas sterowania przy użyciu komputera i portu RS422/RS485 (7), ponieważ operacje mogą być również wykonywane przy użyciu panelu sterowania falownika.
Uwaga 4: Należy koniecznie WYŁĄCZYĆ zasilanie podczas podłączania lub odłączania panelu sterowania (np. OPE-SRmini, OPE-S, WOP) do/od portu RS422/RS485 (7).

 Zalecenia dotyczące instalacji

1. Środki ostrożności podczas transportu
Należy zachować ostrożność podczas przenoszenia urządzenia, ponieważ obudowa jest wykonana z tworzywa sztucznego.
W szczególności nie wolno naciskać przedniej osłony i osłony zacisków. W przeciwnym razie wystąpi ryzyko uszkodzenia urządzenia.
Nie wolno korzystać z urządzeń, które są uszkodzone i/lub niekompletne.

2. Należy zapewnić odpowiednią wentylację
Najważniejsze zalecenia: należy wybrać stabilną, niepalną pionową powierzchnię, która jest dostatecznie czysta i sucha. Aby zapewnić dostateczną ilość miejsca umożliwiającą cyrkulację powietrza wokół falownika i ułatwiającą chłodzenie, należy zachować określony odstęp zgodnie z poniższym diagramem.
 

Wentylacja falownika Hitachi NE-S1

3. Zalecenie dotyczące temperatury otoczenia
Należy sprawdzić, czy temperatura otoczenia w miejscu instalacji nie przekracza standardowego zakresu uwzględnionego w specyfikacjach (-10~50°C). Należy wykonać pomiar temperatury w odległości 5 cm od centrum podstawy głównego modułu falownika i potwierdzić, że nie przekroczono dopuszczalnego zakresu temperatury.
Eksploatacja falownika w temperaturze przekraczającej dopuszczalny zakres może spowodować przedwczesne zużycie falownika (zwłaszcza kondensatorów elektrolitycznych). Krzywą obniżenia mocy znamionowej zamieszczono w instrukcji obsługi. (Skorzystaj z witryny internetowej).

4. Nie wolno instalować falownika w miejscach, w których występują wysokie temperatury/wilgotność lub kondensacja.
Należy użytkować falownik w dopuszczalnym zakresie wilgotności (20~90% RH) zgodnie ze standardowymi specyfikacjami.
W szczególności należy użytkować urządzenie w lokalizacjach, w którym nie występuje kondensacja. Jeżeli występuje kondensacja i skropliny wewnątrz falownika, zwarcie podzespołów elektronicznych może spowodować uszkodzenie. Nie wolno również instalować urządzenia w lokalizacji bezpośrednio oświetlonej przez światło słoneczne.

5. Zalecenia dotyczące środowiska instalacji
Nie wolno instalować falownika w lokalizacjach, w której występuje kurz, pył, gaz korozyjny, wybuchowy lub palny, aerozol cieczy chłodząco-smarującej używanej do szlifowania, sól itd.
Przedostanie się kurzu, pyłu, zanieczyszczeń itd. do falownika może spowodować uszkodzenie. Jeżeli urządzenie jest użytkowane w lokalizacji, w której występuje kurz i pył, należy stosować środki ochrony takie jak szczelna obudowa.

PRZESTROGA
- Zależnie od obciążenia lub temperatury otoczenia konieczne może być zmniejszenie częstotliwości kluczowania tranzystorów mocy lub użycie modelu o większej mocy.

OSTRZEŻENIE
- Nie wolno otwierać przedniej osłony po uruchomieniu urządzenia.

6. Zalecenia dotyczące orientacji urządzenia
Powierzchnia instalacji powinna być zabezpieczona przed wibracjami i przystosowana do wagi urządzenia. Urządzenie powinno być przymocowane do powierzchni pionowo odpowiednimi śrubami. Należy umieścić wkręty we wszystkich otworach instalacyjnych. (002L/S, 004L/S, 007L: 2 punkty, 007S, 015L/S, 022L/S, 004H, 007H, 015H, 022H, 040H: 4 punkty).
Jeżeli urządzenie nie jest zainstalowane pionowo, może funkcjonować nieprawidłowo i/lub ulec uszkodzeniu.

 

Orientacja montażu falownika Hitachi NE-S1

7. Zalecenia dotyczące instalacji w szafce
W przypadku instalacji bez zachowania odstępów należy uwzględnić lokalizację otworów wentylacyjnych w obudowie falownika i szafce oraz skorzystać z wentylatora.
Skuteczność chłodzenia falownika jest w dużym stopniu uzależniona od lokalizacji otworów. Należy upewnić się, że temperatura otoczenia falownika nie przekracza określonej wartości.

 

Zależność wentylacji falownika Hitachi NE-S1

8. Wydajność chłodzenia
1-faz./3-faz. klasa 200 V; 3-faz. klasa 400V
 

Model 002S/L 004S/L 007S/L 015S/L 022S/L 004H 007H 015H 022H 040H
Wydajność chłodzenia
(obciążenie 100%) [W]
22 30 48 79 104 35 56 96 116 167
Skuteczność przy obciążeniu
znamionowym [%]
90 93 94 95 95,5 92 93 94 95 96


Instalowanie i zdejmowanie osłony przedniej
 

Zdejmowanie osłony falownika Hitachi NE-S1

(2) Jeżeli używany jest panel sterowania zdalnego (OPE-S/SR/SBK/SRmini, WOP), Modbus-RTU lub oprogramowanie komputerowe (ProDriveNext), konieczne jest wykonanie okienka w osłonie przedniej. Położenie okienka przedstawiono na powyższym rysunku.
- Okienko należy wykonać po zdjęciu osłony przedniej.
- Nacięcia w osłonie ułatwiają wykonanie okienka, ponieważ wystarczy na przemian naciskać górną i dolną część odpowiedniego obszaru.
- Nie można zlikwidować okienka wykonanego w osłonie. Należy skorzystać z dostępnego w sprzedaży kołpaka na złącze RJ45 lub podobnego wyposażenia, jeżeli jest to konieczne.

(3) Instalowanie osłony
- Naciśnij przednią osłonę na korpusie urządzenia, tak aby została zablokowana w odpowiednim położeniu.
- Nie dokręcaj wkrętu ze zbyt dużą siłą.
 


WebSystem  tel. 048 383.01.44   | falowniki Hitachi | wortal z falownikami -> www.falowniki.pl | forum-> www.falowniki.info