(1) Zalecenia dotyczące okablowania
Przed wykonaniem połączeń należy upewnić się, że wskaźnik zasilania jest włączony.
Po włączeniu zasilania napięcie na kondensatorze magistrali prądu stałego utrzymuje się przez pewien czas niezależnie od tego, czy silnik jest uruchomiony.
Przed wykonaniem prac związanych z okablowaniem należy wyłączyć zasilanie, poczekać 10 minut i upewnić się, że personel jest bezpieczny.
Jeżeli wskaźnik zasilania na panelu sterowania nie zostanie WŁĄCZONY po włączeniu zasilania, może to oznaczać, że falownik jest uszkodzony.
W takim wypadku należy WYŁĄCZYĆ zasilanie, poczekać co najmniej dwie godziny i przeprowadzić inspekcję. W przeciwnym razie istnieje niebezpieczeństwo porażenia prądem elektrycznym i/lub zranienia.

1. Zaciski wejść sieci elektrycznej (R/L1, S, T/N)
• Należy zastosować wyłącznik różnicowoprądowy (ELB) jako ochronę między zasilaniem a zaciskami wejściowymi (R/L1, S, T/N).
• Zalecane jest użycie wyłącznika różnicowoprądowego odpornego na wysoką częstotliwość, która może być przyczyną nieprawidłowego funkcjonowania. 
 

Odległość między falownikiem a silnikiem Prąd odcięcia wyłącznika różnicowoprądowego (ELB)
100 m lub mniej 30mA
300m lub mniej 100mA
800m lub mniej 200mA

[Przybliżony prąd upływowy] 30 mA/km: Należy użyć kabla XLPE (CV) z metalową tuleją. Prąd upływowy jest około 8 razy większy wówczas, gdy używany jest kabel H-IV.
W takim wypadku zalecane jest więc użycie wyłącznika różnicowoprądowego (ELB) wyższej klasy.
Wspomniany „prąd upływowy" jest oparty na wartości prądu skutecznego fali podstawowej, z wyjątkiem prądu harmonicznego.

• System klienta może funkcjonować nieprawidłowo lub ulec awarii po uaktywnieniu obwodu zabezpieczającego falownika. Zasilanie falownika należy odłączać przy użyciu stycznika magnetycznego.
• Nie wolno WŁĄCZAĆ lub WYŁĄCZAĆ zasilania przy użyciu stycznika magnetycznego po pierwotnej lub wtórnej stronie falownika w celu uruchomienia lub zatrzymania silnika. Należy używać polecenia operacyjnego (FW, RV) z zacisku wejścia sterowania wówczas, gdy używany jest sygnał zewnętrzny.
• Nie wolno używać wejścia 3-fazowego w przypadku wejścia z jedną fazą (utrata fazy). W przeciwnym razie wystąpi ryzyko awarii falownika. Zastosowanie jednofazowego sygnału wejściowego w przypadku falownika trójfazowego spowoduje podnapięcie, przetężenie lub uszkodzenie falownika. [Kondensator magistrali prądu stałego jest naładowany nawet w przypadku utraty fazy i jest niebezpieczny. Informacje dotyczące okablowania zamieszczono w sekcji „(1) Zalecenia dotyczące okablowania".]
• Należy uwzględnić ryzyko uszkodzenia wewnętrznego modułu konwertera i/lub przedwczesnego zużycia kondensatorów magistrali prądu stałego na skutek zwiększenia składowej zmiennej prądu tętniącego w następujących okolicznościach.
- Niezrównoważenie napięcia wejściowego (3% lub większe)
- Impedancja zasilania co najmniej 10 razy lub większa i 500 kVA lub większa.
- Można oczekiwać szybkiej zmiany napięcia.

(Przykład)
- 2 lub większa liczba falowników podłączonych do tej samej siatki krótkim kablem.
- Podłączenie równolegle z tyrystorem przy użyciu krótkiego kabla.
- Kondensator przesuwający fazę jest przełączany w tej samej siatce.

Należy zastosować dławik prądu zmiennego między zasilaniem a falownikiem, zwłaszcza wówczas, gdy wymagany jest wysoki poziom niezawodności systemu. Jeżeli można przewidywać, że będą występować niekorzystne warunki pogodowe (np. burze z wyładowaniami atmosferycznymi), należy korzystać z odpowiedniego zabezpieczenia przeciwpiorunowego.
• Zasilanie powinno być WŁĄCZANE/WYŁĄCZANE nie częściej niż co 3 minuty. Ryzyko uszkodzenia falownika.
• Falownik zasilany przy użyciu prywatnego generatora może powodować przegrzanie generatora lub zniekształcenie fali jego napięcia wyjściowego. Zgodnie z ogólną zasadą moc generatora powinna być pięć razy (system sterowania PWM) lub sześć razy (system sterowania PAM) większa niż moc falownika (kVA).
• Aby skrócić przestój w przypadku awarii falownika w ważnym systemie, należy zapewnić zapasowy obwód z komercyjnym zasilaniem lub zapasowy falownik.
• Aby zapewnić funkcję przełączania zasilania komercyjnego, należy zastosować mechaniczną wzajemną blokadę styków MC1 i MO2. W przeciwnym wypadku wystąpi ryzyko uszkodzenia falownika, zranienia i/lub pożaru. Należy skorzystać z następującego diagramu.

Blokada styków falownika Hitachi NE-S1

2. Zaciski wyjściowe falownika (U, V i W)
• Należy używać końcówek przewodów o przekroju większym niż wartość określona dla okablowania zacisków wyjściowych, aby zapobiec spadkowi napięcia wyjściowego między falownikiem a silnikiem. Zwłaszcza w przypadku niskiej częstotliwości wyjściowej spadek napięcia na skutek rezystancji kabla powoduje zmniejszenie momentu obrotowego silnika.
• Nie wolno podłączać kondensatora przesuwającego fazę lub ochronnika przepięciowego po wyjściowej stronie falownika. W razie podłączenia może nastąpić błąd falownika albo zniszczenie kondensatora przesuwającego fazę lub ochronnika przepięciowego.
• Jeżeli długość kabla między falownikiem a silnikiem przekracza 20 m (zwłaszcza w przypadku modeli klasy 400 V), rozproszona (pasożytnicza) indukcyjność i pojemność kabla może spowodować napięcie udarowe na zaciskach silnika i przepalenie uzwojeń silnika. Dostępny jest specjalny filtr eliminujący napięcie udarowe. Jeżeli wymagane jest użycie tego filtru, należy skontaktować się z dostawcą lub lokalnym dystrybutorem produktów firmy Hitachi.
• Gdy kilka silników jest podłączonych do falownika, należy podłączyć przekaźnik termoelektryczny do wyjściowego obwodu falownika dla każdego silnika.
• Parametr RC przekaźnika termoelektrycznego musi być 1,1 razy większy niż znamionowy prąd silnika. Przekaźnik termoelektryczny może zostać wyłączony przedwcześnie zależnie od długości kabla. W takim wypadku należy podłączyć dławik prądu zmiennego do wyjścia falownika.

3. Zaciski do podłączania dławika prądu stałego (PD i P)
• Korzystając z tych zacisków, można podłączyć opcjonalny dławik prądu stałego do regulacji współczynnika mocy (DCL). W konfiguracji fabrycznej zaciski P i PD są połączone zworką. Należy usunąć ten elementy, aby podłączyć dławik DCL.
• Długość kabla między falownikiem a dławikiem DCL nie powinna być większa niż 5 m.

Zworkę należy usunąć tylko w przypadku podłączenia dławika DCL. Jeżeli zworka zostanie usunięta, a dławik DCL nie jest podłączony, zasilanie nie jest dostarczane do głównego obwodu falownika, a falownik nie działa.

4. Zacisk uziemienia falownika (G (=))
• Należy koniecznie uziemić falownik i silnik, aby zapobiec porażeniu prądem elektrycznym.
• Zgodnie z przepisami dotyczącymi urządzeń elektrycznych (Electric Apparatus Engineering Regulations) należy podłączyć modele klasy 200 V do linii uziemiającej typu D (konwencjonalne uziemienie typu III o rezystancji nie większej niż 100 Ohm), a modele klasy 400 V do uziemienia typu C (konwencjonalne uziemienie typu III o rezystancji nie większej niż 10 Ohm).
• Należy używać jak najkrótszego kabla uziemiającego o odpowiednim przekroju.
• W przypadku uziemienia kilku falowników należy unikać wielopunktowego połączenia linii uziemiającej i tworzenia pętli zwarciowej doziemnej, aby zapobiec nieprawidłowemu funkcjonowaniu falownika.
 

Uziemienie kilku falowników Hitachi NE-S1


(2) Rozmieszczenie zacisków obwodu głównego
Na poniższych rysunkach przedstawiono układ zacisków w bloku zacisków falownika.
Należy otworzyć osłonę przednią, aby uzyskać dostęp do okablowania głównego bloku zacisków.
 

Zaciski obwodu głównego falowników Hitachi NE-S1

(3) Okablowanie i akcesoria
W poniższej tabeli zamieszczono specyfikacje kabli, zacisków zagniatanych i momentów dokręcania wkrętów zaciskowych.

Napięcie wejściowe Moc silnika [kW] Model falownika NES1- Okablowanie Akcesoria Uwaga 1:
Przekrój kabla zasilającego [mm2]
Uwaga 3:
Uwaga 4:
Rozmiar wkrętu zaciskowego
(Szerokość zacisku [mm])
Moment dokręcania [Nm] Wyłącznik różnicowoprądowy (ELB)
Uwaga 2:
Uwaga 5:
Stycznik magnetyczny (MC)
Uwaga 2:
Bezpiecznik (znamionowany wg UL, klasa J, 600 V)
Uwaga 6:
1 -fazowe 200V 0,2 002S AWG14 (2,0) M3,5 (7,6) 1,0 EB-30E(5A) HS10 10A
0,4 004S AWG14 (2,0) M3,5 (7,6) 1,0 EB-30E (10A) HS10 10A
0,75 007S AWG14 (2,0) M4 (10) 1,4 EB-30E (15A) HS10 15A
1,5 015S AWG10 (5,5) M4 (10) 1,4 EB-30E (20A) HS20 20A
2,2 022S AWG10 (5,5) M4 (10) 1,4 EB-30E (20A) HS20 30A
3-fazowe 200V 0,2 002L AWG16 (1,25) M3,5 (7,6) 1,0 EB-30E (5A) HS10 10A
0,4 004L AWG16 (1,25) M3,5 (7,6) 1,0 EB-30E (10A) HS10 10A
0,75 007L AWG16 (1,25) M3,5 (7,6) 1,0 EB-30E (10A) HS10 15A
1,5 015L AWG14 (2,0) M4 (10) 1,4 EB-30E (15A) HS10 15A
2,2 022L AWG14 (2,0) M4 (10) 1,4 EB-30E (20A) HS20 20A
3-fazowe 400V 0,4 004H AWG16 (1,25) M4 (10) 1,4 EX-50C (5A) HS10 10A
0,75 007H AWG16 (1,25) M4 (10) 1,4 EX-50C (10A) HS10 10A
1,5 015H AWG16 (1,25) M4 (10) 1,4 EX-50C (10A) HS10 10A
2,2 022H AWG14 (2,0) M4 (10) 1,4 EX-50C (15A) HS10 15A
  4,0 040H AWG14 (2,0) M4 (10) 1,4 EX-50C (15A) HS10 15A


Uwaga 1: Opisane wyposażenie peryferyjne jest używane w przypadku falownika podłączonego do standardowego 3-fazowego, 4-biegunowego klatkowego silnika Hitachi.
Uwaga 2: Należy wybrać wyłączniki o odpowiednich parametrach (Należy używać wyłączników automatycznych zgodnych z falownikami). Należy wybrać z powyższej tabeli wyłącznik różnicowoprądowy (ELB) dla falownika 1pc. Tylko 1 falownik powinien być wyposażony w odpowiedni powyższy wyłącznik różnicowoprądowy.
Uwaga 3: Jeżeli linia zasilająca jest dłuższa niż 20 m, należy użyć kabla o przekroju większym niż wartość podana w specyfikacjach.
Uwaga 4: Należy użyć przewodu miedzianego (kabel w izolacji winylowej odpornej na temperaturę) z izolacją odporną na temperaturę maks. 75°C.
Uwaga 5: Należy zastosować wyłączniki różnicowoprądowe, aby zapewnić bezpieczeństwo.
Uwaga 6: Aby zapewnić zgodność ze standardem Ul, należy zastosować wyłącznik różnicowoprądowy lub bezpiecznik określony w standardzie UL dla zasilania falownika.
Uwaga 7: Przekrój kabla uziemienia powinien być większy niż przekrój kabla zasilającego.
 


WebSystem  tel. 048 383.01.44   | falowniki Hitachi | wortal z falownikami -> www.falowniki.pl | forum-> www.falowniki.info