Opis panelu standardowego falowników Hitachi NE-S1

Nazwa Opis
1) WSKAŹNIK ZASILANIA - Włączony (czerwony) po włączeniu zasilania falownika.
2) Wskaźnik uruchomienia - Włączony (zielony) po uruchomieniu falownika. (WŁĄCZANY po wydaniu polecenia uruchomienia Run lub rozpoczęciu generowania mocy przez falownik). Jest on więc włączony przy zasilaniu 0 Hz lub zmniejszania prędkości nawet po WYŁĄCZENIU polecenia uruchomienia.
3) WSKAŹNIK ALARMOWY - Włączony (czerwony) po przełączeniu falownika do stanu błędu.
- Aby dowiedzieć się, jak resetować stan błędu, zobacz sekcję 6.8 instrukcji obsługi.
4) Wskaźnik gotowości przycisku - Włączony (zielony) wówczas, gdy przycisk URUCHOM/STOP/RESET służy do wydawania polecenia uruchomienia RUN (falownik jest przełączony do stanu, w którym rozpoczyna działanie lub zwiększa prędkość po naciśnięciu tego przycisku). Po wydaniu polecenia uruchomienia z innego źródła (np. terminal) wskaźnik jest WYŁĄCZONY, ponieważ w takim wypadku ten przycisk służy nie do uruchamiania, ale do zatrzymywania urządzenia.
<Przykład>
1. Gdy falownik jest uruchamiany lub zatrzymywany przy użyciu przycisku URUCHOM/STOP/RESET, wskaźnik jest włączony nawet podczas zmniejszania prędkości lub po zatrzymaniu silnika.
2. Gdy falownik został uruchomiony przez sygnał terminalu (FW) i zatrzymany przy użyciu przycisku URUCHOM/STOP/RESET, wskaźnik jest wyłączany dopiero po wyłączeniu sygnału FW, ponieważ polecenie uruchomienia przy użyciu przycisku nie jest akceptowane.
5) Przycisk URUCHOM/STOP/ RESET - Służy do uruchamiania, zatrzymywania i resetowania falownika. Przycisk jest aktywny w konfiguracji fabrycznej, jednak można go wyłączyć konfigurując ustawienie czułości przycisku (C151) „no" (nie).
- Przywrócenie normalnego funkcjonowania falownika ze stanu błędu falownika.
- Jeżeli wybrano komunikację Modbus i konieczne jest uzyskanie dostępu do parametrów falownika przy użyciu zewnętrznego panelu sterowania (np. WOP), postępuj zgodnie z poniższą procedurą w celu uzyskania dostępu przy użyciu zewnętrznego panelu sterowania:
1. Wyłącz zasilanie falownika.
2. Ustaw przełącznik SW5 (RS485/Operator) w położeniu „Operator" (Panel sterowania).
3. Włącz zasilanie falownika po naciśnięciu i przytrzymaniu tego przycisku przez pięć (5) sekund.
4. Komunikacja falownika z zewnętrznym panelem sterowania jest tymczasowo wyłączana.
5. Zmień wartość parametru C070 na 00 (OPE), a następnie wyłącz i włącz zasilanie.
Uwaga 1:
6) Port RS422/RS485 (RJ45) - To jest port zewnętrznego panelu sterowania, złącza Modbus lub oprogramowania ProDriveNext. (Przełącznik RS485/operator należy ustawić przed WŁĄCZENIEM zasilania). W przypadku komunikacji Modbus konieczne jest ustawienie przełącznika i parametru (C070). Na wyświetlaczu NES1-OP będą widoczne w trybie ciągłym informacje zgodne ze skonfigurowanym parametrem b150, jeżeli podłączony jest zewnętrzny panel sterowania, a urządzenie jest wyposażone we wbudowany panel sterowania (NES1 -OP).
Uwaga 2:

Uwaga 1: Konieczne jest skonfigurowanie przełącznika (SW5) i parametru C070 w celu uaktywnienia obsługi komunikacji Modbus. W przeciwnym wypadku nie można korzystać z zewnętrznego panelu sterowania podłączonego do portu RJ45. (Możliwy jest dostęp przy użyciu dedykowanego panelu sterowania NES1-OP). W takim wypadku należy skorzystać z powyższej procedury w celu włączenia tymczasowego dostępu przy użyciu zewnętrznego panelu sterowania.

Uwaga 2: Przed podłączeniem przewodu do złącza RJ45 należy wyłączyć zasilanie falownika.
 


WebSystem  tel. 048 383.01.44   | falowniki Hitachi | wortal z falownikami -> www.falowniki.pl | forum-> www.falowniki.info