Do uruchomienia silnika niezbędne jest zarówno polecenie „uruchomienia", jak i polecenie „zmiany częstotliwości". Silnik nie jest uruchamiany w przypadku braku jednego z nich. Na przykład silnik nie jest uruchamiany, jeżeli wydano polecenie uruchomienia, ale częstotliwość wynosi 0 Hz. 
Ponadto silnik nie jest uruchamiany, jeżeli odebrano sygnał taki jak FRS (wolny wybieg).
Falownik z serii NE-S1 obsługuje następujące metody generowania poleceń uruchomienia i zmiany częstotliwości nawet w przypadku fabrycznej konfiguracji parametrów domyślnych. (To jest przykład układu logicznego ze sterowaniem masą i użycia wewnętrznego zasilania układu sterowania).

Aby uruchomić silnik z fabrycznymi ustawieniami domyślnymi. 

Obsługa przy użyciu panelu standardowego

Przycisk URUCHOM/STOP/RESET na standardowym panelu sterowania jest aktywny niezależnie od ustawienia źródła polecenia uruchomienia (A002). Dostępne są więc następujące metody obsługi (1-3) z domyślną konfiguracją parametrów, nawet jeżeli nie można zmienić parametrów (np. przy użyciu zewnętrznego panelu sterowania).

(1) Uruchomienia falownika przy użyciu przycisku URUCHOM/STOP/RESET i ustawienie częstotliwości wyjściowej przy użyciu wielu wstępnie skonfigurowanych wartości prędkości.

Można uruchomić i zatrzymać falownik przy użyciu przycisku URUCHOM/STOP/RESET na panelu standardowym i zmienić częstotliwość wyjściową przy użyciu kombinacji sygnałów sterujących na zaciskach wejściowych [3] i [4] (funkcja wielu prędkości). Należy skorzystać z poniższej tabeli. Wstępne ustawienia wielu prędkości: 60/40/20 Hz (wersja standardowa), 50/35/20 Hz (wersja na rynek UE i Chin). Domyślne ustawienia zwiększania i zmniejszania prędkości to 10 sekund. Jeżeli zmiana parametrów (np. czas zwiększania prędkości) nie jest konieczna, opcjonalny panel sterowania nie jest więc wymagany.

• Połączenia zacisków obwodu sterowania (przykład układu logicznego ze sterowaniem źródłem)
 

Połączenia zacisków obwodu sterowania falowników Hitachi NE-S1

• Konfiguracja
 

Nazwa funkcji Kod Dane Uwaga
Funkcja wejścia [3] C003 02(CF1) Domyślne
Funkcja wejścia [4] C004 03(CF2) Domyślne

Wstępna wartość czasu zwiększania/zmniejszania prędkości wynosi 10 sek.
Należy zmienić następujące parametry zgodnie z wymaganiami.
 

Nazwa funkcji Kod Zakres ustawienia Uwaga
Czas zwiększania prędkości F002 0,00-3600 sek. Domyślnie: 10 sek.
Czas zmniejszania prędkości F003 0,00-3600 sek. Domyślnie: 10 sek.

• Polecenie zmiany częstotliwości - kombinacja sygnałów na zaciskach wejściowych (wiele ustawień prędkości)
 

Polecenie zmiany częstotliwości Zacisk wejścia programowalnego [3] Zacisk wejścia programowalnego [4]
60Hz (50Hz)* WYŁ. WŁ.
40Hz (35Hz)* WŁ. WYŁ.
20Hz (20Hz)* WŁ. WŁ.
0 Hz (0 Hz)* WYŁ. WYŁ.

* 60/40/20/0 Hz w wersji standardowej 50/35/20/0 Hz w wersji na rynek UE i Chin

* Jeden z następujących elementów jest wymagany w przypadku zmiany parametrów falowników z serii NE-S1.

- Dedykowany panel sterowania (NES1-OP)
- Cyfrowy panel sterowania z 5-wierszowym wyświetlaczem LCD
- Modbus
- Komputerowe narzędzie do programowania (ProDriveNext)

(2) Uruchomienie falownika przy użyciu przycisku URUCHOM/STOP/RESET i ustawienie częstotliwości wyjściowej przy użyciu zewnętrznego potencjometru.

Można uruchomić i zatrzymać falownik przy użyciu przycisku URUCHOM/STOP/RESET i zmienić częstotliwość wyjściową przy użyciu zewnętrznego potencjometru podłączonego do zacisku H/O/L (zob. przykład połączeń na poniższym rysunku). Domyślne ustawienia zwiększania i zmniejszania prędkości to 10 sekund. Jeżeli zmiana parametrów (np. czas zwiększania prędkości) nie jest konieczna, opcjonalny panel sterowania nie jest więc wymagany. Należy jednak przygotować potencjometr (1 -2 kOhm).

• Połączenia zacisków obwodu sterowania (przykład układu logicznego ze sterowaniem źródłem)
 

Połączenia zacisków obwodu sterowania falowników Hitachi NE-S1

Uwaga:
Na powyższym rysunku przedstawiono przykład wprowadzania napięcia sygnału przy użyciu zacisku wejścia analogowego (O/OI). Konieczne jest ustawienie przełącznika SW6 na płycie układu logicznego w położeniu „voltage input" (wejście napięciowe).

• Konfiguracja 
 

Nazwa funkcji Kod Dane Uwaga
Źródło sterowania częstotliwością A001 01 (zaciski obwodu sterowania) Domyślne

Wstępna wartość czasu zwiększania/zmniejszania prędkości wynosi 10 sek.
Należy zmienić następujące parametry zgodnie z wymaganiami.
 

Nazwa funkcji Kod Zakres ustawienia Uwaga
Czas zwiększania prędkości F002 0,00-3600 sek. Domyślnie: 10 sek.
Czas zmniejszania prędkości F003 0,00-3600 sek. Domyślnie: 10 sek.

* Jeden z następujących elementów jest wymagany w przypadku zmiany domyślnych parametrów falowników z serii NE-S1.

- Dedykowany panel sterowania (NES1-OP)
- Cyfrowy panel sterowania - Panel sterowania z 5-wierszowym wyświetlaczem LCD
- Modbus
- Komputerowe narzędzie do programowania (ProDriveNext)

(3) Uruchomienie falownika przy użyciu sygnału FW/RV podanego na zacisk wejściowy i ustawienie częstotliwości wyjściowej przy użyciu zewnętrznego potencjometru.

Można uruchomić i zatrzymać falownik podając sygnał na zacisk wejścia sterowania [1] (obrót do przodu) lub [2] (obrót wstecz) i zmiana częstotliwości wyjściowej przy użyciu zewnętrznego potencjometru podłączonego do zacisku H/O/L (zob. przykład połączeń na poniższym rysunku). Domyślne ustawienia zwiększania i zmniejszania prędkości to 10 sekund. Jeżeli zmiana parametrów (np. czas zwiększania prędkości) nie jest konieczna, opcjonalny panel sterowania nie jest więc wymagany. Należy jednak przygotować potencjometr (1-2 kOhm).


• Połączenia zacisków obwodu sterowania (przykład układu logicznego ze sterowaniem źródłem)
 

Połączenia zacisków obwodu sterowania falowników Hitachi NE-S1

Uwaga: Na powyższym rysunku przedstawiono przykład wprowadzania napięcia sygnału przy użyciu zacisku wejścia analogowego (O/OI). Konieczne jest ustawienie przełącznika SW6 na płycie układu logicznego w położeniu „voltage input" (wejście napięciowe).

• Konfiguracja 
 

Nazwa funkcji Kod Dane Uwaga
Źródło sterowania częstotliwością A001 01 (zaciski obwodu sterowania) Domyślne
Źródło polecenia uruchomienia A002 01 (zaciski obwodu sterowania) Domyślne
Funkcja wejścia [1] C001 00(FW) Domyślne
Funkcja wejścia [2] C002 01(RV) Domyślne

Wstępna wartość czasu zwiększania/zmniejszania prędkości wynosi 10 sek.
Należy zmienić następujące parametry zgodnie z wymaganiami.
 

Nazwa funkcji Kod Zakres ustawienia Uwaga
Czas zwiększania prędkości F002 0,00-3600 sek. Domyślnie: 10 sek.
Czas zmniejszania prędkości F003 0,00-3600 sek. Domyślnie: 10 sek.

* Jeden z następujących elementów jest wymagany w przypadku zmiany domyślnych parametrów falowników z serii NE-S1.

- Dedykowany panel sterowania (NES1-OP)
- Cyfrowy panel sterowania
- Panel sterowania z 5-wierszowym wyświetlaczem LCD
- Modbus
-Komputerowe narzędzie do programowania (ProDriveNext)
 


WebSystem  tel. 048 383.01.44   | falowniki Hitachi | wortal z falownikami -> www.falowniki.pl | forum-> www.falowniki.info