Korzystanie z zacisków wejść programowalnych — zaciski [1]-[5]

Falownik z serii NE-S1 jest wyposażony w wejścia odbierające lub przekazujące. Pojęcia te dotyczą połączenia z zewnętrznym urządzeniem przełączającym — odbiera ono prąd (z wejścia do GND) lub przekazuje prąd (ze źródła zasilania) do wejścia.

Falownik jest wyposażony w zworkę do skonfigurowania wejść ze sterowaniem masą lub źródłem. Aby uzyskać do niej dostęp, należy zdjąć przednią pokrywę obudowy falownika. Jeżeli konieczna jest zmiana połączenia na typ sterowania źródłem lub masą, należy odłączyć zworkę i podłączyć ją w sposób pokazany na poniższym rysunku.

Układ logiczny sterowania masą/źródłem zacisków wejść programowalnych

Układ logicznysterowania masą/źródłem

 PRZESTROGA
- Przed zmianą położenia zworki należy WYŁĄCZYĆ zasilanie falownika. W przeciwnym razie obwody falownika mogą zostać uszkodzone.

Podłączanie do sterownika programowalnego (PLC)
Na poniższym diagramie przedstawiono cztery kombinacje podłączania urządzeń zewnętrznych (np. sterowniki PLC) do zacisku wejściowego falownika z serii NE-S1.
 

Podłączenie do sterownika programowalnego PLC

Zalecenie dotyczące podłączania wielu falowników ze wspólnym okablowaniem wejść cyfrowych
Należy koniecznie zainstalować diodę zamiast zworki między zaciskami „P24" i „PLC" w przypadku podłączania kilku falowników ze wspólnym okablowaniem wejść cyfrowych.

Gdy kilka falowników jest podłączonych przy użyciu wspólnych przewodów wejść cyfrowych, a ich zasilanie jest włączane zgodnie z różnym harmonogramem, może wystąpić przepływ prądu przedstawiony na poniższych rysunkach. Taki przepływ prądu może powodować rozpoznawanie sygnału wejściowego przez falowniki jako WŁĄCZENIE, nawet jeżeli przełącznik wejściowy jest WYŁĄCZONY. Należy zainstalować diodę (50 V/0,1 A) w sposób przedstawiony na poniższych rysunkach, aby zapobiec nieprawidłowemu rozpoznawaniu stanu wejść.


(1) Układ logiczny ze sterowaniem masą
 

Układ logiczny ze sterowaniem masą

Przepływ prądu jest blokowany przez diody zapobiegające nieprawidłowemu rozpoznawaniu stanu wejść.

(2) Układ logiczny ze sterowaniem źródłem
 

Układ logiczny ze sterowaniem źródłem

Przepływ prądu jest blokowany przez diody zapobiegające nieprawidłowemu rozpoznawaniu stanu wejść.


Polecenia uruchomienia/zatrzymania i cofania/zatrzymania

Po wprowadzeniu z zacisku [FW] polecenia Run (Praca) falownik wykona polecenie Forward Run (Praca do przodu) (przedział wysoki) lub Stop (Zatrzymanie) (przedział niski). Po wprowadzeniu z zacisku [RV] polecenia Run (Praca) falownik wykona polecenie Reverse Run (Praca do tyłu) (przedział wysoki) lub Stop (Zatrzymanie) (przedział niski).
 

Opcja
Kod
Zacisk
Symbol
Nazwa funkcji Stan Opis
00 FW Praca do przodu/zatrzymanie WŁ. Falownik w trybie pracy, silnik pracuje do przodu
WYŁ. Falownik w trybie zatrzymania, silnik zatrzymuje się
01 RV Praca do tyłu/Zatrzymanie WŁ. Falownik w trybie pracy, silnik pracuje do tyłu
WYŁ. Falownik w trybie zatrzymania, silnik zatrzymuje się
Obowiązuje dla wejść: C001-C005 Wymagane ustawienia A002=01

Uwagi:
• Gdy polecenia Forward Run (Praca do przodu) i Reverse Run (Praca do tyłu) są aktywne jednocześnie, falownik przechodzi do trybu zatrzymania.
• Jeżeli zacisk skojarzony z funkcją [FW] lub [RV] jest skonfigurowany jako rozwierny, obroty silnika zostaną włączone po odłączeniu zacisku lub w przypadku braku napięcia wejściowego z innego powodu.

Uwaga: Parametr F004 (Keypad Run Key Routing, routing przycisku pracy na klawiaturze) określa, czy pojedyncze naciśnięcie przycisku uruchomienia powoduje generowanie polecenia obrotu do przodu (Run fWd) czy wstecz (Run REV). Nie ma to jednak wpływu na działanie zacisku wejściowego [FW] ani [RV].

OSTRZEŻENIE
- Jeżeli zasilanie jest WŁĄCZONE i polecenie uruchomienia jest już aktywne, silnik jest uruchamiany i występuje ryzyko zranienia i uszkodzenia systemu. Przed WŁĄCZENIEM zasilania należy upewnić się, że polecenie uruchomienia nie jest aktywne.

Wybór ustawienia prędkości — praca w systemie binarnym
Funkcja wyboru prędkości umożliwia skonfigurowanie różnych prędkości silnika i przełączanie ich przy użyciu sygnału wejściowego na określonych zaciskach. Można przypisać funkcje od „02" (CF1) do „04" (CF3) indywidualnie do zacisków[1]-[5] (C001-C005), aby udostępnić prędkości 0-7 do wyboru. Aby określić żądane częstotliwości dla prędkości 1-7, należy ustawić parametry multi-speed 1-7 (A021-A027). Funkcjonowanie w trybie wielopoziomowej nastawy prędkości ma wyższy priorytet niż ustawienie źródła poleceń zmiany częstotliwości A001. Można ustawić prędkość 0 przy użyciu funkcji „A020", „A220" lub „F001", jeżeli jako źródło poleceń zmiany częstotliwości określono cyfrowy panel sterowania. Można ustawić prędkość 0 przy użyciu zacisku O/OI, jeżeli jako źródło poleceń zmiany częstotliwości określono płytę układu sterowania.
 

Prędkości Funkcja zacisku
  Parametr Domyślne CF3 CF2 CF1
Szybkość 0 A020 - WYŁ. WYŁ. WYŁ.
Prędkość 1 A021 50Hz WYŁ. WYŁ. WŁ.
Prędkość 2 A022 35Hz WYŁ. WŁ. WYŁ.
Prędkość 3 A023 20Hz WYŁ. WŁ. WŁ.
Prędkość 4 A024 0Hz WŁ. WYŁ. WYŁ.
Prędkość 5 A025 0Hz WŁ. WYŁ. WŁ.
Prędkość 6 A026 0Hz WŁ. WŁ. WYŁ.
Prędkość 7 A027 0Hz WŁ. WŁ. WŁ.

.Wejściowy sygnał zmiany częstotliwości

Opcja
Kod
Zacisk
Symbol
Nazwa funkcji Stan Opis
02 CF1 Wybór ustawienia prędkości, bit 0 WŁ. Binarnie zakodowany wybór prędkości,
bit 0, logiczne 1
WYŁ. Binarnie zakodowany wybór prędkości,
bit 0, logiczne 0
03 CF2 Wybór ustawienia prędkości, bit 1 WŁ. Binarnie zakodowany wybór prędkości,
bit 1, logiczne 1
WYŁ. Binarnie zakodowany wybór prędkości,
bit 1, logiczne 0
04 CF3 Wybór ustawienia prędkości, bit 2 WŁ. Falownik w trybie pracy,
silnik pracuje do tyłu
WYŁ. Falownik w trybie zatrzymania,
silnik zatrzymuje się
Obowiązuje dla wejść: C001-C005 Wymagane ustawienia A020-A027
Uwagi:
• W przypadku programowania ustawień wyboru prędkości należy za każdym razem nacisnąć przycisk SET (Ustaw), a następnie wybrać prędkość. Należy pamiętać, że rezygnacja z naciśnięcia przycisku uniemożliwi skonfigurowanie danych.
• Jeżeli wybierane będzie ustawienie prędkości większe niż 50 Hz (60 Hz), należy zaprogramować dostatecznie wysoką częstotliwość maksymalną A004.

Resetowanie falownika
Zacisk [RS] powoduje wykonanie przez falownik operacji resetowania. Jeżeli po przełączeniu falownika do stanu błędu flaga błędu zostanie przekazana do zacisku, do którego przypisano funkcję RS, falownik wykona operację resetowania i zostanie przywrócone normalne funkcjonowanie ze stanu błędu.
 

Opcja
Kod
Zacisk
Symbol
Nazwa funkcji Stan Opis
18 RS RS WŁ. Wyjście silnika zostanie wyłączone, a tryb błędu zostanie anulowany (jeżeli istnieje).
WYŁ. Normalna praca
Obowiązuje dla wejść: C001-C005 Wymagane ustawienia (brak)
Uwagi:
• Naciśnięcie przycisku Uruchom/Stop/Reset na panelu standardowym umożliwia wykonanie operacji resetowania tylko po zgłoszeniu alarmu.
• Zacisk, do którego przypisano funkcję [RS], można skonfigurować tylko do pracy jako zwierny. Nie można użyć zacisku jako styku rozwiernego.
• Po WŁĄCZENIU wejścia zasilania falownik wykonuje taką samą operację resetowania, jak w przypadku przekazania flagi sygnału do zacisku [RS].
• Klawisz URUCHOM/STOP/RESET na falowniku jest aktywny tylko przez kilka sekund po włączeniu zasilania falownika, jeżeli do falownika jest podłączony ręczny panel zdalnego sterowania.
• Jeżeli zacisk [RS] zostanie WŁĄCZONY podczas pracy silnika, będzie on w stanie wolnego wybiegu.

OSTRZEŻENIE
- Po wykonaniu polecenia Reset i resetowaniu alarmu silnik uruchomi się ponownie bez ostrzeżenia, jeżeli polecenie uruchomienia jest już aktywne. Aby zapobiec zranieniu personelu, należy przed resetowaniem alarmu koniecznie sprawdzić, czy polecenie uruchomienia jest WYŁĄCZONE.
 


WebSystem  tel. 048 383.01.44   | falowniki Hitachi | wortal z falownikami -> www.falowniki.pl | forum-> www.falowniki.info