Korzystanie z zacisków wyjść programowalnych — zacisk [11] i zacisk przekaźnikowy
Podłączanie do sterownika programowalnego (PLC) — zacisk wyjścia programowalnego
 

Podłączanie do sterownika programowalnego (PLC)

Sygnał uruchomienia
Po wybraniu sygnału uruchomienia [RUN] jako zacisku wyjścia programowalnego falownik wyśle sygnał do tego zacisku po przełączeniu do trybu uruchomienia. Wyjściowy układ logiczny jest aktywny przy niskim poziomie sygnału i ma typ otwartego kolektora (przełączony na uziemienie).

Sygnał uruchomienia falownika Hitachi NE-S1

Kod
opcji
Symbol
zacisku
Nazwa funkcji Stan Opis
00 RUN Sygnał pracy WŁ. Po przełączeniu falownika do trybu uruchomienia
WYŁ. Po przełączeniu falownika do trybu zatrzymania
Zacisk do przypisania 11, AL0-AL2 Wymagane ustawienia 1 (brak)
Uwagi:
• Falownik wyśle sygnał [RUN], jeżeli wartość na wyjściu falownika zostanie przekroczona częstotliwość uruchomienia określona przez parametr b082. Częstotliwość uruchomienia to początkowa częstotliwość wyjściowa falownika po jego włączeniu.
• Przykładowy obwód zacisku [11] zasila cewkę przekaźnika. Należy pamiętać o zastosowaniu diody, aby zapobiec ujemnemu impulsowi przy wyłączeniu wytworzonemu przez cewkę po uszkodzeniu tranzystora wyjściowego falownika.

Sygnały osiągnięcia częstotliwości
Grupa wyjść sygnałów osiągnięcia częstotliwości ułatwia koordynację systemów zewnętrznych za pomocą profilu bieżącej prędkości falownika. Jak sama nazwa wskazuje, wyjście [FA1] jest WŁĄCZANE wówczas, gdy zostanie osiągnięta standardowa skonfigurowana częstotliwość wyjściowa (parametr F00l). We wszystkich przejściach stosuje się histerezę, aby uniknąć drgań wyjściowych, jeżeli częstotliwość wyjściowa jest bliska jednego z progów.
Kilka funkcji jest związanych z sygnałem osiągnięcia częstotliwości [FA2]-[FA5] (aby uzyskać więcej informacji, należy skorzystać z instrukcji obsługi).

Wyjście osiągnięcia częstotliwości [FA1] wykorzystuje standardową częstotliwość wyjściową (parametr F001) jako wartość progową dla przełączania. Na rysunku po prawej stronie sygnał osiągnięcia częstotliwości [FA1] jest WŁĄCZANY wówczas, gdy częstotliwość wyjściowa osiągnie wartość niższą o Fon Hz lub wyższą o Fon Hz od docelowej stałej częstotliwości, gdzie Fon to 1% ustawionej częstotliwości maksymalnej, a Foff to 2% ustawionej częstotliwości maksymalnej. Zapewnia to histerezę, która zapobiega wahaniom sygnału wyjściowego w pobliżu wartości progowej. Efekt histerezy powoduje WŁĄCZENIE sygnału wyjściowego nieco wcześniej niż prędkość osiągnie wartość progową. Następnie punkt WYŁĄCZENIA jest nieznacznie opóźniany. Należy pamiętać o niskim poziomie sygnału z powodu wyjścia otwartego kolektora.

.Sygnał osiągnięcia częstotliwości falownika Hitachi NE-S1

Kod
opcji
Symbol
zacisku
Nazwa funkcji Stan Opis
01 FA1 Osiągnięcie częstotliwości typu 1 — stała prędkość WŁ. Gdy wyjściowy sygnał dla silnika nakazuje utrzymanie stałej częstotliwości
WYŁ. Gdy sygnał wyjściowy dla silnika jest WYŁĄCZONY albo trwa zwiększanie lub zmniejszanie prędkości
Zacisk do przypisania 11, AL0-AL2 Wymagane ustawienia 1 (brak)
Uwagi:
• W większości zastosowań wymagane będzie użycie jednego typu wyjść nadejścia częstotliwości (patrz przykłady). Można jednak przypisać oba zaciski wyjściowe do funkcji wyjścia [FA1] i [FA2].

Sygnał alarmu
Sygnał alarmu falownika jest aktywny wówczas, gdy wystąpi awaria i przełączenie do trybu błędu. Po zresetowaniu awarii sygnał alarmu jest wyłączany.
Należy odróżnić sygnału alarmu AL od styków przekaźnika alarmu [AL0], [AL1] i [AL2]. Sygnał AL to funkcja logiczna, którą można przypisać do zacisków wyjściowych otwartego kolektora [11] lub wyjść przekaźnikowych.
Najczęstszym (i domyślnym) zastosowaniem przekaźnika jest AL, stąd oznaczenie jego zacisków. Wyjście otwartego kolektora (zacisk [11]) należy użyć dla interfejsu sygnałów układu logicznego zasilanego prądem o niskim natężeniu lub dla zasilania małego przekaźnika (maksymalnie 50 mA). Wyjścia przekaźnikowego należy użyć do komunikacji z urządzeniami zasilanymi prądem o wyższym napięciu i natężeniu (co najmniej 10 mA).
 

Kod opcji Symbol zacisku Nazwa funkcji Stan Opis
05 AL Sygnał alarmu WŁ. gdy wystąpił sygnał alarmu i nie został skasowany
WYŁ. gdy nie wystąpił alarm od ostatniego skasowania alarmów
Zacisk do przypisania 11, AL0-AL2 Wymagane ustawienia C031, C032, C036
Uwagi:
• Domyślnie przekaźnik jest skonfigurowany jako rozwierny (C036=01). Poniżej zamieszczono szczegółowe informacje.
• W domyślnej konfiguracji przekaźnika, utrata mocy przez falownik powoduje WŁĄCZENIE wyjściowego sygnału alarmowego. Sygnał alarmowy pozostaje WŁĄCZONY tak długo, jak zewnętrzny obwód sterowania jest zasilany.
• Po ustawieniu wyjścia przekaźnikowego jako rozwiernego, przed zamknięciem styku wystąpi opóźnienie poniżej 2 sekund po włączeniu zasilania.
• Zacisk [11] to wyjścia z otwartym kolektorem, dlatego specyfikacje elektryczne [AL] różnią się od zacisków wyjść stykowych [AL0], [AL1], [AL2].
• Wyjście tego sygnału ma czas opóźnienia z wyjścia alarmu awarii.

Wyjście przekaźnika alarmu można skonfigurować na dwa główne sposoby:
 • Alarm błędu/utraty zasilania —  Przekaźnik alarmowy jest domyślnie skonfigurowany jako rozwierny (C036=01), jak poniżej (po lewej stronie). Zewnętrzny obwód alarmowy, który wykrywa uszkodzone okablowanie, także jako alarm jest podłączony do zacisków [AL0] i [AL1]. Po włączeniu zasilania i krótkim opóźnieniu (< 2 sekundy) następuje włączenie zasilenia przekaźnika, a obwód alarmowy jest WYŁĄCZANY. Następnie zdarzenie błędu falownika lub utrata zasilania falownika spowoduje odłączenie zasilania przekaźnika i otwarcie obwodu alarmowego.
• Alarm błędu — Alternatywnie można skonfigurować przekaźnik jako zwierny (C036=00; zob. poniżej po prawej). Zewnętrzny obwód alarmowy, który wykrywa uszkodzone okablowanie, także jako alarm jest podłączony do zacisku [AL0] i [AL2]. Po włączeniu zasilania przekaźnik jest zasilany tylko po wystąpieniu zdarzenia błędu falownika, co spowoduje otwarcie obwodu alarmowego. Jednak w tej konfiguracji utrata mocy przez falownik nie powoduje otwarcia obwodu alarmowego.

Należy użyć konfiguracji przekaźnika odpowiedniej dla używanego systemu. Należy pamiętać, że dla przedstawionych obwodów zewnętrznych przyjęto założenie: obwód zamknięty = brak stanu alarmu (aby uszkodzenie przewodu także powodowało włączenie alarmu). Jednak w niektórych systemach może być wymagany stan: obwód zamknięty = stan alarmu. W takim przypadku należy użyć zacisku [AL1] lub [AL2] odwrotnie względem pokazanych na rysunku.
 

Sygnał alarmu falownika Hitachi NE-S1

WebSystem  tel. 048 383.01.44   | falowniki Hitachi | wortal z falownikami -> www.falowniki.pl | forum-> www.falowniki.info