Wyświetlanie kodu błędu

Mikroprocesor falownika wykrywa różne błędy i rejestruje zdarzenia w dzienniku. Wyjściowy sygnał falownika jest WYŁĄCZANY lub „blokowany" podobnie jak wyłącznik automatyczny jest uaktywniany w przypadku przetężenia. Większość usterek występuje po uruchomieniu silnika (zob. diagram po prawej stronie). Może jednak wystąpić wewnętrzna usterka falownika w trybie zatrzymania.
Niezależnie od okoliczności można resetować usterkę przy użyciu przycisku/zacisku z wyjątkiem niektórych błędów. 
 

Procedura resetowania błędu falownika Hitachi NE-S1

* Procedura resetowania błędu falownika (a, b lub c)
a) Naciśnięcie przycisku [URUCHOM/STOP/RESET]. (przycisk [STOP/RESET] na panelu sterowania).
b) Podanie niskiego poziomu sygnału na zacisk wejścia programowalnego przypisanego do resetowania (18: RS).
c) Wyłączenie i ponowne włączenie zasilania falownika.
Uwaga: Zależnie od przyczyny błędu powyższe metody a i b resetowania mogą być nieskuteczne. W takim wypadku należy wyłączyć i ponownie włączyć zasilanie falownika.

Panel standardowy
Panel standardowy nie jest wyposażony w wyświetlacz LED umożliwiający wyświetlanie kodów błędów. Urządzenia z serii NE-S1 ze standardowym panelem sterowania wyświetlają kod błędu i przyczynę przy użyciu 2 wskaźników LED (czerwony ALM i zielony RUN) zgodnie z poniższą tabelą.
 

Sygnalizacja błędów na panelu standardowym falowników Hitachi NE-S1

Uwaga 1: Interwał migania to 1 sekunda. Wskaźniki ALM i RUN LED migają równocześnie.
Uwaga 2: Interwał migania to 1 sekunda. Wskaźniki ALM i RUN LED migają na przemian.
Uwaga 3: Poważny błąd: Wystąpienie błędu pamięci, wykrywania prądu, procesora, uziemienia lub czujnika termicznego.
Uwaga 4: Inne błędy: Zabezpieczenie przed przepięciem wejściowym, błędem czujnika termicznego falownika, błędem napędu, utratą fazy wyjściowej, przeciążeniem przy niskiej prędkości, błędem połączenia panelu sterowania (z wyjątkiem NES1-OP) lub błędem komunikacji Modbus.

Cyfrowy panel sterowania (NES1-OP, OPE-S/SR/SBK/SRmini)

Historia błędów i stan falownika
Przed resetowaniem błędu należy ustalić przyczynę błędu. Gdy wystąpi awaria, falownik zachowa ważne dane dotyczące działania z chwili wystąpienia awarii. Aby uzyskać dostęp do danych, należy użyć funkcji monitora (dxxx) i wybrać szczegóły parametru d081 dotyczące bieżącego lub ostatniego błędu. Poprzednich 5 awarii jest zapisywanych w parametrach od d082 do d086. Gdy wystąpi nowy błąd, poszczególne błędy są przesuwane odpowiednio z d081-d085 do d082-d086, a dane związane z nowym błędem są zapisywane na pozycji d081. (Aby uzyskać dostęp do tych monitorów, należy skorzystać z opcjonalnego panelu sterowania).

Poniższa mapa menu monitorowania przedstawia sposób uzyskania dostępu do kodów błędu. Jeżeli zarejestrowano usterki, można przejrzeć ich szczegóły, wybierając najpierw odpowiednią funkcję: d081 jest pozycja najnowszą, a d086 jest pozycją najstarszą.
 

Błędy na panelu cyfrowym falowników Hitachi NE-S1


Uwaga 1: Powyższy opis dotyczy stanu falownika po wystąpieniu błędu, który nie musi być związany z funkcjonowaniem silnika.
(Przykład)
Gdy używany jest regulator PID lub polecenie sterowania częstotliwością jest wprowadzane jako sygnał analogowy (napięciowy lub prądowy), falownik może powtarzać operację przyspieszania i zwalniania naprzemiennie z krótkimi przerwami, aby skompensować fluktuacje sygnału analogowego, nawet jeżeli silnik jest pozornie uruchomiony ze stałą prędkością. W takim wypadku stan falownika podczas błędu nie jest związany z funkcjonowaniem silnika.

Uwaga 2: Szczegółowe informacje dotyczące błędów występujących w stanie podnapięcia lub wyłączenia zasilania falownika nie zawsze są zapisywane.

Kody błędów i usuwanie usterek
Kody błędów uwzględnione w poniższej tabeli nie są wyświetlane na standardowym panelu sterowania. Aby wyświetlić te kody, należy skorzystać z opcjonalnego panelu sterowania.
 

Nazwa Opis Wyświetlacz cyfrowego panelu sterowania Usuwanie usterek i działania zaradcze
Zabezpieczenie przeciwprzetężeniowe Jeżeli silnik zostanie zatrzymany albo prędkość zostanie szybko zwiększona lub zmniejszona, duże natężenie prądu może spowodować nieprawidłowe funkcjonowanie falownika. Aby uniknąć tego problemu, falownik wyłącza zaciski wyjściowe i wyświetla kod błędu widoczny po prawej stronie wówczas, gdy zostanie wykryty prąd przekraczający poziom uwzględniony w specyfikacjach. To zabezpieczenie wykorzystuje czujniki prądu do wykrywania przetężenia. Gdy zostanie wykryty prąd wielkości około 235% (wartość szczytowa) znamionowego prądu wyjściowego falownika, zabezpieczenie powoduje wyzwolenie falownika. (*4) Podczas utrzymywan iastałej prędkości E01._ Sprawdzić, czy występują gwałtowne fluktuacje obciążenia. (Wyeliminować fluktuacje obciążenia). Sprawdzić, czy wystąpiło zwarcie połączeń wyjściowych. (Sprawdzić kable wyjściowe). Sprawdzić, czy wystąpiła usterka uziemienia. (Sprawdzić kable wyjściowe i silnik).
Podczas zwalniania E02._ Sprawdzić, czy falownik szybko zmniejszył prędkość silnika. (Zwiększyć czas zwalniania).
Podczas przyspieszania E03._ Sprawdzić, czy falownik szybko zwiększył prędkość silnika. (Zwiększyć czas przyśpieszania). Sprawdzić, czy silnik został zablokowany. (Sprawdzić silnik i kable). Sprawdzić, czy nie skonfigurowano zbyt dużego prądu podbicia momentu obrotowego. (Zmniejszyć prąd podbicia).
Inne E04._ Sprawdzić, czy siła hamowania prądem stałym nie jest zbyt duża. (Zmniejszyć siłę hamowania). Sprawdzić, czy czujnik prądu (CT) funkcjonuje prawidłowo. (Wymienić lub naprawić czujnik CT).
Zabezpieczenie przeciwprzecią-żeniowe To zabezpieczenie monitorujące prąd wyjściowy falownika wyłącza zaciski wyjściowe falownika i wyświetla kod błędu widoczny po prawej stronie wówczas, gdy wewnętrzne zabezpieczenie elektroniczne wykryje przeciążenie silnika. Jeżeli wystąpi błąd, falownik zgłosi błąd zgodnie z ustawieniem elektronicznego zabezpieczenia termicznego. E05._ Sprawdzić, czy obciążenie silnika nie jest zbyt duże. (Zmniejszyć współczynnik obciążenia). Sprawdzić, czy poziom obciążenia termicznego jest odpowiedni. (Dostosować poziom). Uwaga: Elektroniczne zabezpieczenie termiczne jest często uaktywniane wówczas, gdy częstotliwość wyjściowa nie przekracza 5 Hz. Jeżeli moment bezwładności obciążenia jest duży, to zabezpieczenie może być uaktywniane wówczas, gdy falownik przyśpiesza silnik, i przerwać przyśpieszanie. Jeżeli ten problem wystąpi, należy zwiększyć prąd podbicia momentu obrotowego lub dostosować inne ustawienia zgodnie z wymaganiami.
Zabezpieczenie przeciwprzepięci owe Jeżeli napięcie prądu stałego na zaciskach P i N jest zbyt wysokie, może wystąpić błąd falownika. Aby uniknąć tego problemu, to zabezpieczenie odłącza zaciski falownika i wyświetla kod błędu widoczny po prawej stronie wówczas, gdy napięcie prądu stałego na zaciskach P i N przekracza określony poziom na skutek zwiększenia energii odzyskiwanej w trakcie regeneracji przez silnik lub napięcia wejściowego (podczas pracy). Błąd falownika następuje wówczas, gdy napięcie prądu stałego na zaciskach P i N przekracza ok. 400 V DC (modele klasy 200 V) lub ok. 800 V DC (modele klasy 400 V). E07._ Sprawdzić, czy falownik szybko zmniejszył prędkość silnika. (Zwiększyć czas zwalniania). Sprawdzić, czy wystąpiła usterka uziemienia. (Sprawdzić kable wyjściowe i silnik). Sprawdzić,czy obracał się na skutek oddziaływania obciążenia. (Zmniejszyć energię odzyskową).
Błąd pamięci W przypadku nieprawidłowego funkcjonowania wbudowanej pamięci na skutek zakłóceń zewnętrznych lub zbyt wysokiej temperatury falownik wyłącza sygnał wyjściowy i wyświetla kod błędu widoczny po prawej stronie. Uwaga: Błąd pamięci może spowodować błąd procesora (CPU). E08._ Sprawdzić źródła zakłóceń w pobliżu falownika. (Usunąć źródła zakłóceń). Sprawdzić, czy skuteczność chłodzenia zmniejszyła się. (Sprawdzić, czy radiator nie jest zanieczyszczony i oczyścić go). (Wymienić wentylator chłodzący).
Podnapięcie W przypadku spadku napięcia falownika obwód sterowania nie może funkcjonować prawidłowo. Falownik wyłącza zaciski wyjściowe, jeżeli napięcie wejściowe spadnie do określonego poziomu. Błąd falownika następuje wówczas, gdy napięcie prądu stałego na zaciskach P i N spada do poziomu niższego niż ok. 175 V DC (modele klasy 200 V) lub ok. 345 V DC (modele klasy 400 V). E09._ Sprawdzić, czy wystąpił spadek napięcia zasilania. (Sprawdzić zasilanie). Sprawdzić, czy wydajność zasilacza jest dostateczna. (Sprawdzić zasilanie).
Błąd wykrywania natężenia Jeżeli wystąpi błąd wewnętrznego detektora prądu (CT), falownik odłącza zaciski wyjściowe i wyświetla kod błędu widoczny po prawej stronie. E10._ Sprawdzić, czy wystąpiła usterka falownika. (Naprawić falownik).
Błąd procesora (CPU) (*3) Jeżeli wystąpi błąd wewnętrznego procesora (CPU) lub procesor funkcjonuje nieprawidłowo, falownik odłącza zaciski wyjściowe i wyświetla kod błędu widoczny po prawej stronie. Uwaga: Odczyt nieprawidłowych danych z wbudowanej pamięci może spowodować błąd procesora (CPU). E11._ Sprawdzić źródła zakłóceń w pobliżu falownika. (Usunąć źródła zakłóceń). Sprawdzić, czy wystąpiła usterka falownika. (Naprawić falownik).

Nazwa Opis Wyświetlacz cyfrowego panelu sterowania Usuwanie usterek i działania zaradcze
Błąd zewnętrzny Jeżeli wystąpi błąd zewnętrznego wyposażenia lub urządzenia podłączonego do falownika, falownik pobiera sygnał błędu i odłącza zaciski wyjściowe. (To zabezpieczenie jest włączane wówczas gdy włączona jest funkcja błędu zewnętrznego). E12._ Sprawdzić, czy wystąpił błąd wyposażenia zewnętrznego (jeżeli włączona jest zewnętrzna funkcja kontroli błędów). (Sprawdzić zewnętrzne wyposażenie i resetować ewentualne błędy).
Błąd USP Błąd USP (zabezpieczenie przed nienadzorowanym uruchomieniem) jest zgłaszany wówczas, gdy zasilanie falownika jest włączone, a wejściowy sygnał operacyjny pozostaje w pamięci falownika. (To zabezpieczenie jest włączane wówczas gdy włączona jest funkcja USP). E13._ Sprawdzić, czy zasilanie falownika zostało włączone, a wejściowy sygnał operacyjny pozostaje w pamięci falownika (po włączeniu funkcji USP). (Resetować polecenie operacyjne, a następnie włączyć zasilanie falownika).
Zabezpieczenie przed zwarciem doziemnym (*3) Gdy zasilanie falownika jest włączone, to zabezpieczenie wykrywa zwarcie doziemne między obwodem wyjściowym falownika a silnikiem, aby chronić falownik. (Ta funkcja nie działa, jeżeli napięcie szczątkowe występuje w silniku). E14._ Sprawdzić, czy wystąpiła usterka uziemienia. (Sprawdzić kable wyjściowe i silnik). Sprawdzić, czy falownik funkcjonuje prawidłowo. (Usunąć kable wyjściowe z falownika, a następnie sprawdzić falownik).
Wejściowy zabezpieczenie przepięciowe To zabezpieczenie zgłasza błąd, jeżeli napięcie wejściowe przekracza poziom uwzględnione w specyfikacjach przez 100 sekund po zatrzymaniu falownika. E15._ Sprawdzić, czy napięcie wejściowe jest wysokie po zatrzymaniu falownika. (Obniżyć napięcie wejściowe, ograniczyć fluktuacje napięcia zasilania lub podłączyć dławik prądu zmiennego między zasilaniem a wejściem falownika).
Błąd układu wykrywania termicznego falownika Gdy czujnik termiczny w module falownika nie funkcjonuje prawidłowo. E19._ Sprawdzić, czy wystąpiła usterka falownika. (Wymienić falownik).
Błąd temperatury Jeżeli temperatura obwodu głównego wzrasta na skutek wysokiej temperatury otoczenia lub z innych przyczyn, falownik wyłącza zaciski wyjściowe. E21._ Sprawdzić, czy falownik jest zainstalowany pionowo. (Sprawdzić instalację). Sprawdzić, czy temperatura otoczenia jest wysoka. (Zmniejszyć temperaturę otoczenia).
Błąd tranzystora bipolarnego z izolowaną bramką (IGBT) Jeżeli wystąpi chwilowe przetężenie, temperatura składnika obwodu głównego jest nietypowa lub nastąpi spadek mocy elementu napędowego w obwodzie głównym, falownik odłącza zaciski wyjściowe, aby chronić składnik obwodu głównego. (Na skutek aktywacji tego zabezpieczenia falownik nie może ponowić próby uruchomienia po wystąpieniu błędu). E30._ Sprawdzić, czy wystąpiło zwarcie obwodu wyjściowego. (Sprawdzić kable wyjściowe). Sprawdzić, czy wystąpiła usterka uziemienia. (Sprawdzić kable wyjściowe i silnik). Sprawdzić, czy radiator nie jest zanieczyszczony. (Oczyścić radiator).
Zabezpieczenie przed utratą fazy wyjściowej Wewnętrzny układ logiczny wykrywa utratę faz wyjściowych wówczas, gdy częstotliwość wyjściowa wynosi 5-100 Hz, a falownik wyłącza swój sygnał wyjściowy. Utrata fazy może nie zostać wykryta zależnie od stanu prądu wyjściowego. Ponadto, jeżeli silnik jest niestabilny, może zostać zgłoszony błąd. E34._ Sprawdzić, czy nastąpiła utrata fazy wyjściowej. (Sprawdzić częstotliwość wyjściową, częstotliwość kluczowania tranzystorów mocy, wyjście prądowe, kable i silnik).
Zabezpieczenie przed przeciążeniem przy niskiej prędkości Jeżeli przeciążenie wystąpi przy bardzo niskiej prędkości silnika, obwód elektronicznego zabezpieczenia termicznego w falowniku wykryje przeciążenie i odłączy zaciski wyjściowe (Wysoka częstotliwość może być rejestrowana jako dane historii błędów). E38._ Sprawdzić, czy obciążenie silnika nie jest zbyt duże. (Zmniejszyć współczynnik obciążenia).
Błąd połączenia z panelem sterowania W przypadku błędu połączenia falownika z panelem sterowania nastąpi błąd falownika i wyświetlenie kodu błędu. E40._ Sprawdzić kabel panelu sterowania.
Błąd komunikacji Modbus Jeżeli limit czasu zostanie przekroczony na skutek odłączenia linii podczas komunikacji w trybie Modbus-RTU, falownik wyświetla kod błędu widoczny po prawej stronie. (Falownik zgłosi błąd zgodnie z ustawieniem „C076"). E41._ Sprawdzić, czy ustawienie prędkości komunikacji jest prawidłowe. Sprawdzić, czy długość okablowania jest odpowiednia. (Sprawdzić połączenia).

*1: Falownik nie akceptuje polecenia resetowania przez około 10 sekund po wystąpieniu błędu (tzn. po uaktywnieniu zabezpieczenia).

*2: Falownik nie akceptuje polecenia resetowania po wystąpieniu błędu pamięci i wyświetleniu kodu błędu „E08". Należy wyłączyć zasilanie falownika. Następnie jeżeli kod błędu „E08" zostanie wyświetlony wówczas, gdy zasilanie falownika zostanie włączone, może to oznaczać, że wystąpił błąd pamięci wewnętrznej lub parametry nie zostały zapisane prawidłowo. W takim wypadku należy zainicjować falownik, a następnie resetować parametry.

*3: Falownik nie akceptuje poleceń resetowania wprowadzanych za pośrednictwem zacisku RS lub przy użyciu przycisku STOP/RESET. Należy więc wyłączyć i ponownie włączyć zasilanie falownika w celu resetowania błędu. 

*4: Wartość skuteczna prądu, wyświetlana przez urządzenie pomiarowe, i bieżąca wartość zapisana w historii błędów może być niższa o ponad 235% od prądu znamionowego na skutek czasowych ustawień próbkowania danych.
 


WebSystem  tel. 048 383.01.44   | falowniki Hitachi | wortal z falownikami -> www.falowniki.pl | forum-> www.falowniki.info