Przejście w tryb funkcji "stop bezpieczeństwa" następuje po przełączeniu łącznika S8 znajdującego się powyżej listwy sterowniczej (na płycie sterowniczej) w pozycję ON (ZAŁ). Odłączaj zasilanie falownika zanim przełączysz łącznik S8

Kompletny system bezpieczeństwa składa się z falownika z silnikiem AC i zewnętrznego atestowanego urządzenie przerywającego obwód i dającego sygnał dla funkcji "stop bezpieczeństwa " w falowniku. Zewnętrzne urządzenie przerywające musi mieć aprobatę przynajmniej dla 3 kategorii bezpieczeństwa zgodnie z EN954-1.

WYSOKIE NAPIĘCIE: Załączenie funkcji „Stop bezpieczeństwa" nie oznacza zdjęcia napięcia z całego falownika ale tylko z jego zacisków wyjściowych. Napięcie zasilania jest wciąż obecne.

Funkcja EMR nie jest programowalna ale zostaje automatycznie przypisana do zacisku nr 3 po przełączeniu łącznika S8 w pozycję ON (C003=64; EMR). Przełączeniu łącznika S8 w pozycje ON powoduje również automatyczne przypisanie zaciskowi 4 funkcji RS reset (C004=18; RS) Kiedy funkcja EMR (Stop bezpieczeństwa) jest aktywna (S8=ON) pod zaciski 3,4 i 5 automatycznie przypisane zostają funkcje wyszczególnione w tabeli poniżej .


Jak widać w tabeli powyżej przełączenie łącznika S8 w pozycje ON spowoduje, że pod zaciskiem nr 5 nie będzie przypisana żadna funkcja wejść programowalnych. Aby wykorzystać zacisk 5 należy ponownie ręcznie wprowadzić żądaną funkcję.. Dodatkowo po przełączeniu S8 z pozycji ON w pozycję OFF (WYŁ) zacisk 3 pozostanie ":pusty" (brak wpisu jakiejkolwiek funkcji).

Nie zmieniaj położenia łącznika S8 podczas pracy falownika gdyż może to powodować nieporządane zachowanie się układu napędowego.

WebSystem  tel. 048 383.01.44   | falowniki Hitachi | wortal z falownikami -> www.falowniki.pl | forum-> www.falowniki.info