Symptom Prawdopodobna przyczyna Środki zaradcze
Silnik nie pracuje Nie ma napięcia na wyjściach U, V, W falownika • Sprawdź czy wybrane jest poprawnie źródło zadawania częstotliwości wyjściowej falownika (parametr [A01])?
• Sprawdź czy wybrane jest poprawnie źródło zadawania ruchu (parametr [A02])?
• Ustaw odpowiednią wartość parametru [A01]
• Ustaw odpowiednią wartość parametru [A02]
• Czy źródło zasilania falownika jest podłączone do zacisków L1, L2 i L3 (N)?
Jeśli tak to czy pali się kontrolka POWER?
• Sprawdź zaciski L1, L2, L3 (N) oraz U, V, W
• Włącz zasilanie falownika
• Sprawdź czy wyświetlany jest komunikat błędu E xx? • Naciśnij przycisk (FUNC) i sprawdź przyczynę błędu.
Następnie naciśnij przycisk RESET
• Sprawdź czy poprawnie oprogramowałeś zaciski wejściowe?
• Czy wydany został rozkaz ruchu (RUN)?
• Czy zacisk FW (lub RV) jest połączony z P24?
• Sprawdź funkcje zacisków wejściowych określonych funkcjami [C01] - [C05]
• Wydaj rozkaz ruchu (RUN)
• Połącz FW (lub RV) z P24 (dotyczy to przypadku, gdy rozkaz ruchu wydawany jest z listwy zaciskowej)
• Czy za pomocą funkcji [F01] ustawiłeś odpowiednią częstotliwość wyjściową?
• Czy zaciski zadawania częstotliwości H, O i L podłączone są do potencjometru?
• Ustaw częstotliwość wyjściową
• Gdy wybrane jest zadawanie częstotliwości potencjometru to połącz go odpowiednio z zaciskami H,OiL i ustaw częstotliwość wyjściową.
• Sprawdź czy nie jest włączony rozkaz RS/FRS • zwolnij rozkaz RESET
Jest napięcie na wyjściu U, V, W falownika • Czy obciążenie silnika nie jest zbyt duże? • Zmniejsz obciążenie silnika
• Przetestuj silnik na zasilaniu bezpośrednio z sieci
Używasz opcjonalnego panelu zdalnego sterowania • Sprawdź czy prawidłowo skonfigurowano połączenie pomiędzy panelem sterowania a falownikiem • Ustaw konfiguracje panelu zdalnego sterowania (panelu kopiującego)
Silnik wiruje w przeciwnym kierunku   • Sprawdź  poprawność połączenia zacisków wyjściowych U, V i W
• Czy  kolejność  połączeń przewodów fazowych   do jest zgodna z  oczekiwanym kierunkiem obrotów silnika?
• Połącz wyjścia U, V, W falownika z  odpowiadającymi im zaciskami U, V, W silnika
• Czy   zaciski   sterujące kierunkiem obrotów połączone są prawidłowo?
• Czy parametr [F04] ustawiony jest prawidłowo?
• Zacisk powoduje bieg w przód a zacisk RV powoduje bieg w tył
Prędkość obrotowa silnika nie zwiększa się do oczekiwanej wartości   • Sprawdź potencjometr jest sprawny oraz czy jest prawidłowo połączony
• Czy moment obciążenia nie jest zbyt duży?
• Wymień potencjometr
• Zmniejsz moment obciążenia
• Jeśli moment obciążenia będzie zbyt wysoki to zadziała zabezpieczenie falownika i prędkość obrotowa będzie niższa niż wartość ustawiona
Niestabilne obroty silnika   • Czy ma  zbyt dużych zmian obciążenia silnika?
• Czy nie ma zbyt dużych wahań napięcia zasilania?
• Czy nie  jest „dziwne zachowanie się" zadajnika częstotliwości (np. potencjometru)?
• Zwiększ moc zarówno silnika jak i falownika
• Zmniejsz wahania napięcia
• Dokonuj  „delikatnych" zmian częstotliwości
• Zmień częstotliwość kluczowania falownika ([b83])
Prędkość silnika nie jest dopasowana do falownika   • Czy  poprawnie ustawiona jest częstotliwość maksymalna? • Dopasuj charakterystykę U/f do wymagań silnika
Nieprawidłowe wartości parametrów Falownik nie zapamiętuje zmian nastaw parametrów • Czy wyłączyłeś  falownik bez (STR) naciśnięcia    przycisku(STR) po  zmodyfikowaniu parametru falownika? • Wprowadź nową wartość parametru (STR i naciśnij przycisk (STR)
• Parametry są zapisywane do pamięci EEPROM   po   wyłączeniu zasilania. Czy czas pomiędzy wyłączeniem a włączeniem zasilania jest krótszy niż 6 sek? • Wyłącz na 6 sekund lub dłużej po modyfikacji nastaw falownika
Nie przyjmuje nastaw z panelu kopiującego • Czy zasilania falownika zostało wyłączone na dłużej niż 6 sek. po zmianie paneli z REMT na INV • Ponownie skopiuj nastawy do i  wyłącz zasilanie na więcej niż 6 sek.
Nastawy falownika nie zmieniają się Nie można ustawiać częstotliwości. Rozkaz start i stop nie jest wykonywany • Czy dokonywano zmian parametrów związanych zadawaniem częstotliwości i rozkazu ruchu? • Sprawdź potwierdź zmiany parametrów [A01] i [A02]
Nie można zmienić nastaw falownika • Czy    włączona  jest blokada programowa falownika?
• Czy włączona jest blokada programowa falownika z zablokowaniem wszystkich nastaw?
• Czy przełącznik 4 w panelu zdalnego sterowania ustawiony jest na ON? (patrz strona 13-2)
• Rozewrzyj  połączenie między zaciskiem [SFT] a [P24]
• Zmień nastawę parametru [b31]
• Ustaw przełącznik 4 na OFF

Uwagi dotyczące wprowadzania danych
Po zmodyfikowaniu nastaw falownika należy odczekać przynajmniej 6 sekund w czasie, których nie można wykonywać żadnych czynności z falownikiem. Jeżeli przed upływem tego czasu naciśniesz jakiś przycisk sterujący, wydasz rozkaz RESET lub wyłączysz zasilanie to zmiana parametrów nie zostanie uwzględniona. Dotyczy to następujących metod modyfikowania nastaw parametrów:
1) Zmian nastaw zatwierdzanych naciśnięciem przycisku (STR),
2) Przepisania nastaw z innego falownika dokonanym poprzez naciśnięcie przycisku na panelu kopiującym (COPY).

WebSystem  tel. 048 383.01.44   | falowniki Hitachi | wortal z falownikami -> www.falowniki.pl | forum-> www.falowniki.info