Przed uruchomieniem urządzenia należy przeczytać ten dokument oraz instrukcję obsługi, aby zapoznać się z procedurami obsługi i zaleceniami dotyczącymi bezpieczeństwa, umożliwiającymi bezpieczne i prawidłowe użytkowanie urządzenia.
Ten podręcznik dotyczy określonego produktu i powinien być przekazany użytkownikowi końcowemu falownika.

Zalecenia dotyczące bezpieczeństwa
Przez zainstalowaniem i/lub uruchomieniem falownika należy uważnie przeczytać ten podręcznik i dołączone do niego dokumenty.
W podręczniku uwzględniono tylko prewencyjne procedury konserwacyjne i serwisowe. Przed rozpoczęciem prac konserwacyjnych i serwisowych należy uważnie przeczytać instrukcję obsługi. Instrukcję obsługi można pobrać z naszej witryny internetowej.

W instrukcji obsługi wyróżniono dwa poziomy zaleceń dotyczących bezpieczeństwa: OSTRZEŻENIE i PRZESTROGA.

Ostrzeżenie
Oznacza, że nieprawidłowa obsługa może spowodować zagrożenie, które może być przyczyną poważnego zranienia lub zgonu.

Przestroga
Oznacza, że nieprawidłowa obsługa może spowodować zagrożenie, które może być przyczyną umiarkowanego lub nieznacznego zranienia albo uszkodzenia mienia.

Należy pamiętać, że nawet w przypadku sytuacji oznaczonej symbolem konsekwencje mogą być poważne. Należy pamiętać o przestrzeganiu wszystkich instrukcji bezpieczeństwa, które zawierają kwestie ważne dla bezpieczeństwa. Należy również zwrócić szczególną uwagę na zalecenia i instrukcje zawarte w sekcjach „Uwagi".

PRZESTROGA
Wiele rysunków w podręczniku przedstawia falownik ze zdjętymi pokrywami i/lub częściami zasłaniającymi widok.
Nie należy eksploatować falownika w stanie przedstawionym na tych rysunkach. Jeśli pokrywy i/lub części zostały usunięte, należy pamiętać o ich ponownym zamontowaniu na miejscu przed rozpoczęciem pracy i stosować się do wszystkich instrukcji zamieszczonych w podręczniku podczas eksploatacji falownika.

1. Instalacja
PRZESTROGA
Falownik należy zainstalować na powierzchni niepalnej (np. metalowej). W przeciwnym razie wystąpi ryzyko pożaru.
Nie wolno umieszczać łatwopalnych materiałów w pobliżu zainstalowanego falownika. W przeciwnym razie wystąpi ryzyko pożaru.
Podczas przenoszenia falownika nie wolno chwytać urządzenia, trzymając za jego górną pokrywę. W przeciwnym razie wystąpi ryzyko zranienia i uszkodzenia falownika w przypadku upuszczenia urządzenia.
Należy uważać, aby ciała obce (np. ucięte kawałki drutu, odpryski spawalnicze, żelazne opiłki, kable i kurz) nie dostały się do wnętrza falownika. W przeciwnym razie wystąpi ryzyko pożaru.
Falownik należy zainstalować na powierzchni zdolnej do utrzymania ciężaru określonego w podręczniku. W przeciwnym razie wystąpi ryzyko zranienia na skutek upadku falownika.
Falownik należy zainstalować na pionowej ścianie, na której nie występują wibracje. W przeciwnym razie wystąpi ryzyko zranienia na skutek upadku falownika. Nie wolno instalować ani eksploatować falownika, jeżeli został on uszkodzony lub brakuje w nim części. W przeciwnym razie wystąpi ryzyko zranienia. Falownik należy zainstalować w dobrze wentylowanym pomieszczeniu, chronionym przed bezpośrednim światłem słonecznym. Należy unikać miejsc, w których falownik będzie narażony na działanie wysokiej temperatury, dużej wilgotności, kondensacji, pyłu, wybuchowych, żrących lub łatwopalnych gazów, mgły chłodziwa do szlifowania lub wody morskiej. W przeciwnym razie wystąpi ryzyko pożaru.
Falownik jest urządzeniem precyzyjnym. Należy chronić je przed upadkiem i silnymi wstrząsami. Nie wolno na nim stawać ani umieszczać na nim ciężkich przedmiotów. W ten sposób można doprowadzić do uszkodzenia falownika.

2. Okablowanie
OSTRZEŻENIE
Należy pamiętać o uziemieniu falownika. W przeciwnym razie wystąpi ryzyko porażenia prądem lub pożaru.
Prace związane z okablowaniem należy zlecić wykwalifikowanemu elektrykowi. W przeciwnym razie wystąpi ryzyko porażenia prądem lub pożaru. Przed podłączeniem okablowania należy się upewnić, że zasilanie jest wyłączone. W przeciwnym razie wystąpi ryzyko porażenia prądem lub pożaru. Okablowanie należy podłączać tylko po zainstalowaniu falownika. W przeciwnym razie wystąpi ryzyko porażenia prądem lub zranienia.
Falownik musi zostać WYŁĄCZONY przed zmianą ustawień przełączników suwakowych. W przeciwnym razie wystąpi ryzyko porażenia prądem lub zranienia.

PRZESTROGA
Należy się upewnić, że przemienne napięcie zasilające odpowiada napięciu znamionowemu falownika. W przeciwnym razie wystąpi ryzyko zranienia lub pożaru.
- Nie wolno dostarczać prądu jednofazowego do falownika trójfazowego. W przeciwnym razie wystąpi ryzyko pożaru.
- Nie wolno podłączać napięcia przemiennego sieci elektrycznej do zacisków wyjściowych (U, V i W). W przeciwnym razie wystąpi ryzyko zranienia lub pożaru.
- Falowniki z serii NE-S1 nie są wyposażone w zaciski rezystorów hamujących. Nie wolno podłączać rezystora. W przeciwnym razie wystąpi ryzyko pożaru.
- Do wejściowego obwodu zasilania należy podłączyć wyłącznik różnicowoprądowy. W przeciwnym razie wystąpi ryzyko pożaru.
- Należy korzystać wyłącznie z przewodów zasilających, wyłączników różnicowoprądowych i styczników magnetycznych, które mają określone wartości znamionowe. W przeciwnym razie wystąpi ryzyko pożaru.
- Do zatrzymania działania falownika nie wolno używać stycznika magnetycznego zainstalowanego między stroną pierwotną a wtórną urządzenia.
- Każdy wkręt należy dokręcać zgodnie ze wskazanym momentem obrotowym. Należy prawidłowo dokręcić wszystkie wkręty. W przeciwnym razie wystąpi ryzyko pożaru.
- Przed użyciem przełącznika suwakowego na falowniku należy wyłączyć zasilanie. W przeciwnym razie wystąpi ryzyko porażenia prądem i zranienia.
- Należy się upewnić, że wkręt uziemiający jest dokręcony prawidłowo i do końca.
- W pierwszej kolejności należy sprawdzić, czy wkręty zacisku wyjściowego (U, V i W) są prawidłowo dokręcone, a następnie dokręcić wkręty zacisku wejściowego (R, S i T).

3. Eksploatacja
OSTRZEŻENIE
- Po włączeniu zasilania falownika nie wolno dotykać żadnego zacisku ani wewnętrznej części falownika, sprawdzać sygnałów ani podłączać lub rozłączać żadnych przewodów czy złączy. W przeciwnym razie wystąpi ryzyko porażenia prądem lub pożaru.
- Należy pamiętać, aby zamknąć górną pokrywę przed włączeniem zasilania falownika. Nie wolno otwierać górnej pokrywy, gdy do falownika jest dostarczany prąd lub wewnątrz występuje napięcie. W przeciwnym razie wystąpi ryzyko porażenia prądem.
- Nie wolno przestawiać przełączników mokrymi rękami. W przeciwnym razie wystąpi ryzyko porażenia prądem.
- Po włączeniu zasilania falownika nie wolno dotykać zacisków, nawet jeżeli falownik został zatrzymany. W przeciwnym razie wystąpi ryzyko zranienia lub pożaru.
- Jeżeli wybrano tryb powtórzenia, falownik uruchomi się ponownie bez ostrzeżenia po przerwie wyzwalaniu. Należy zachować bezpieczną odległość od maszyny sterowanej przez falownik w tym trybie. Urządzenie należy zaprojektować w taki sposób, aby zagwarantować bezpieczeństwo człowieka, nawet jeśli falownik niespodziewanie uruchomi się ponownie. W przeciwnym razie wystąpi ryzyko obrażeń ciała.
- Nie wolno wybierać trybu powtórzenia do sterowania urządzeniem unoszącym się lub przemieszczającym się, ponieważ w trybie powtórzenia występuje wolny wybieg. W przeciwnym razie wystąpi ryzyko zranienia lub uszkodzenia maszyny kontrolowanej przez falownik.
- Jeżeli do falownika wysłano polecenie pracy przed krótkotrwałą awarią zasilania, falownik może wznowić pracę po odzyskaniu zasilania. Jeżeli takie ponowne uruchomienie naraża ludzi na niebezpieczeństwo, należy zaprojektować obwód kontrolny, który zapobiega ponownemu uruchomieniu falownika po odzyskaniu zasilania. W przeciwnym razie wystąpi ryzyko zranienia.
- Oprócz przycisku zatrzymania na zintegrowanym i/lub opcjonalnym panelu sterowania należy zastosować dodatkowy wyłącznik awaryjny. W przeciwnym razie występuje ryzyko zranienia.
- Jeżeli polecenie pracy zostało wysłane do falownika przed przejściem w stan alarmu, falownik uruchomi się ponownie bez ostrzeżenia po zresetowaniu stanu alarmu. Przed zresetowaniem stanu alarmu należy się upewnić, że nie wysłano polecenia pracy.
- Po włączeniu zasilania falownika nie wolno dotykać części wewnętrznych falownika lub wkładać przedmiotów do urządzenia. W przeciwnym razie wystąpi ryzyko porażenia prądem lub pożaru.
- Funkcje uruchamiania/zatrzymywania/resetowania zintegrowano w pojedynczym przycisku. Przed naciśnięciem tego przycisku należy upewnić się, że można uruchomić urządzenie.
- W przeciwnym razie wystąpi ryzyko zranienia lub uszkodzenia maszyny kontrolowanej przez falownik.

PRZESTROGA
- Nie wolno dotykać radiatora, który nagrzewa się podczas pracy falownika. W przeciwnym razie wystąpi ryzyko poparzeń.
- Falownik umożliwia łatwe sterowanie prędkością silnika lub działaniem maszyny. Przed użyciem falownika należy potwierdzić pojemność i wartości znamionowe silnika lub maszyny kontrolowanej przez falownik. W przeciwnym razie wystąpi ryzyko obrażeń ciała.
- Jeżeli jest to konieczne, należy zainstalować zewnętrzny hamulec. W przeciwnym razie wystąpi ryzyko zranienia.
- Podczas korzystania z falownika do obsługi standardowego silnika z częstotliwością powyżej 60 Hz należy sprawdzić dopuszczalne prędkości silnika i napędzanej maszyny u producentów w celu uzyskania ich zgody przed rozpoczęciem eksploatacji falownika. W przeciwnym razie wystąpi ryzyko uszkodzenia silnika i maszyny.
- Podczas eksploatacji falownika należy sprawdzić silnik pod kątem kierunku obrotów, nieprawidłowych dźwięków i wibracji. W przeciwnym razie wystąpi ryzyko uszkodzenia maszyny napędzanej silnikiem.
- Niezależnie od ustawienia polecenia uruchomienia Run (A002/A202), naciśnięcie przycisku powoduje uruchomienie falownika. Jeżeli zostanie wybrane polecenie uruchomienia Run (panel sterowania lub terminal), należy więc skorzystać z przycisku po upewnieniu się, że można bezpiecznie uruchomić urządzenie.

4. Konserwacja, inspekcja i wymiana części
OSTRZEŻENIE
- Przed przeprowadzeniem inspekcji falownika należy wyłączyć zasilanie i poczekać co najmniej 10 minut. W przeciwnym razie wystąpi ryzyko porażenia prądem. (Przed rozpoczęciem inspekcji należy potwierdzić, że lampka wskazująca zasilanie falownika jest zgaszona).
- Jeżeli wskaźnik zasilania na panelu sterowania nie zostanie WŁĄCZONY po włączeniu zasilania, może to oznaczać, że falownik jest uszkodzony. W takim wypadku należy WYŁĄCZYĆ zasilanie, poczekać co najmniej dwie godziny i przeprowadzić inspekcję. W przeciwnym razie istnieje niebezpieczeństwo porażenia prądem elektrycznym i/lub zranienia.
- Do czynności konserwacyjnych, inspekcji i wymiany części należy wyznaczyć wyłącznie odpowiednio wykwalifikowaną osobę. (Należy pamiętać o zdjęciu zegarków i metalowych akcesoriów, np. bransoletek, przed rozpoczęciem konserwacji i inspekcji oraz używać izolowanych narzędzi). W przeciwnym razie wystąpi ryzyko porażenia prądem i zranienia.

5. Inne
PRZESTROGA
- Nie wolno utylizować falownika łącznie z innymi odpadami komunalnymi. Należy się skontaktować z lokalną firmą organizującą zbiórkę odpadów przemysłowych, która może dokonać odpowiedniej utylizacji bez zanieczyszczenia środowiska.

OSTRZEŻENIE
- Nie wolno dokonywać zmian i modyfikacji falownika. W przeciwnym razie wystąpi ryzyko porażenia prądem i zranienia. Nie wolno utylizować falownika łącznie z innymi odpadami komunalnymi. Należy się skontaktować z lokalną firmą organizującą zbiórkę odpadów przemysłowych, która może dokonać odpowiedniej utylizacji bez zanieczyszczenia środowiska.
 


WebSystem  tel. 048 383.01.44   | falowniki Hitachi | wortal z falownikami -> www.falowniki.pl | forum-> www.falowniki.info