Potwierdzanie konfiguracji przed włączeniem zasilania falownika
Przed uruchomieniem urządzenia należy sprawdzić następujące elementy.

(1) Wejście zasilania (R, S, T, L1, N) i silnika (U/T1, V/T2, W/T3) powinno być prawidłowo podłączone. W przeciwnym razie wystąpi ryzyko awarii falownika.
(2) Przewody linii sterowania nie powinny być podłączone. W przeciwnym razie wystąpi ryzyko awarii falownika.
(3) Uziemienie powinno być prawidłowo podłączone. W przeciwnym razie wystąpi ryzyko porażenia prądem.
(4) Nie wystąpiła usterka uziemienia z wyjątkiem zacisku uziemienia. W przeciwnym razie wystąpi ryzyko awarii falownika.
(5) W falowniku nie powinny znajdować się żadne materiały (np. fragmenty przewodów), które mogą spowodować zwarcie, ani narzędzia. W przeciwnym razie wystąpi ryzyko awarii falownika.
(6) Na wyjściu nie powinny występować zwarcia lub usterki uziemienia. W przeciwnym razie wystąpi ryzyko awarii falownika.
(7) Osłona przednia powinna być zamknięta. W przeciwnym razie wystąpi ryzyko awarii falownika.

Zmiana parametrów
Jeden z następujących elementów jest wymagany w przypadku zmiany parametrów falowników z serii NE-S1.

(1) Dedykowany panel sterowania (NES1-OP)
Panel sterowania (NES1-OP) jest zintegrowany w falowniku. Nie można korzystać z zewnętrznego panelu sterowania z kablem (np. OPE-SR).
(2) Cyfrowy panel sterowania (OPE-SRmini, OPE-S/SR/SBK)
Cyfrowy panel sterowania można przy użyciu przewodu (ICS-1,3) podłączyć do portu RS422/RS485 (RJ45) falownika. W takim wypadku należy ustawić przełącznik po stronie panelu sterowania (WYŁĄCZONE; zob. str. 9). Aby uzyskać więcej informacji, należy skorzystać z instrukcji obsługi panelu sterowania.
(3) Panel sterowania z 5-wierszowym wyświetlaczem LCD (WOP)
W falowniku z serii NE-S1 zastosowano panel WOP o numerze seryjnym „16918938000081" lub nowszy (produkcja 2011/07) (tylko język angielski).
Panel sterowania WOP można przy użyciu przewodu (ICS-1,3) podłączyć do portu RS422/RS485 (RJ45) falownika. W takim wypadku należy ustawić przełącznik po stronie panelu sterowania (WYŁĄCZONE; zob. str. 9). Aby uzyskać więcej informacji, należy skorzystać z instrukcji obsługi panelu sterowania WOP.
(4) Komputerowe narzędzie do programowania (ProDriveNext)
W falowniku z serii NE-S1 zastosowano oprogramowanie ProDriveNext w wersji „1.2.33.000" i nowsze.
Komputer można przy użyciu kabla z przejściówką USB/RS422 podłączyć do portu RS422/RS485 (RJ45) falownika. W takim wypadku należy ustawić przełącznik po stronie panelu sterowania (WYŁĄCZONE; zob. str. 9). Aby uzyskać więcej informacji, należy skorzystać z instrukcji obsługi oprogramowania ProDriveNext.

UWAGA: Aby zapisać zmienione dane, należy wyłączyć zasilanie.

Włączanie zasilania falownika

(1) Włącz zasilanie falownika po potwierdzeniu elementów wymienionych w sekcji 5.1.
(2) Potwierdź, że opisany powyżej wskaźnik LED jest włączony.
- Panel standardowy: Potwierdź, że wskaźnik zasilania PWR i wskaźnik gotowości przycisku są włączone.
- Dedykowany panel sterowania (NES1-OP): Potwierdź, że wskaźnik zasilania PWR jest włączony. Na wyświetlaczu będą widoczne informacje wstępne (b038).
W konfiguracji domyślnej wyświetlany jest komunikat „0.00 (monitor częstotliwości wyjściowej)".
(3) Skonfiguruj wymagane parametry zgodnie z sekcją „5.4 Obsługa falownika". Następnie skorzystaj z sekcji „5.5 Obsługa silnika".
 

Panel standardowy falownika Hitachi NE-S1

Uwaga 1: Falownik jest gotowy do użycia około 1,5 sekundy po włączeniu zasilania. (Włączane są poszczególne wskaźniki). Należy uwzględnić to opóźnienie, jeżeli jest ono istotne dla używanych aplikacji. 
 


WebSystem  tel. 048 383.01.44   | falowniki Hitachi | wortal z falownikami -> www.falowniki.pl | forum-> www.falowniki.info